Tall og fakta

Vårt dokumentasjonsarbeid

Vi kartlegger funksjonshemmede med assistansebehovs liv i tall og fakta.

Uloba – Independet Living Norge dokumenterer hva det offentlige gjør for at vi funksjonshemmede kan nyte rettighetene som følger av FN-konvensjonen for funksjonshemmedes menneskerettigheter (CRPD). Våre rapporter belyser i hvilken grad myndighetene sikrer funksjonshemmede nødvendige verktøy for selvbestemmelse og likestilt deltakelse i samfunnet.

Uloba kartlegger hvert år tilstanden på feltet personlig assistanse i Norge. Vi undersøker hvordan BPA-forvaltningen fungerer, og hvilke positive og negative effekter den gir for funksjonshemmede som vil nyte retten til personlig assistanse. Vi kartlegger funksjonshemmede med assistansebehovs levekår. I oktober offentliggjør vi våre funn og analyser i rapporten Tilstandskartleggingen.

Uloba gjennomfører en årlig spørreundersøkelse rettet mot personlige assistenter som jobber i ordningene BPA og Funksjonsassistanse.

Uloba dokumenterer ulike gruppers meninger om tema som BPA og funksjonshemmedes menneskerettigheter. I samarbeid med eksterne samarbeidspartnere laget vi i 2021 en befolkningsundersøkelse og en lederundersøkelse.

Hvorfor dokumenterer Uloba funksjonshemmedes situasjon?

Stortinget har pålagt staten «å innhente hensiktsmessig informasjon, herunder statistikk og forskningsdata, som setter dem i stand til å utforme og gjennomføre politikk som gjennomfører denne konvensjon.» (CRPD, artikkel 31).

FN mener at den norske stat:

  • Ikke har utarbeidet statistikken politikerne trenger.
  • Ofte forklarer funksjonshemming som medisinske feil i kroppene våre.

Ulobas dokumentasjonsarbeid har en annen innfallsvinkel, og omhandler tema staten i liten grad dokumenterer. Uloba mener vi blir funksjonshemmet fordi samfunnsskapte barrierer hindrer oss fra å delta likestilt på alle samfunnets arenaer. Samfunnsskapte barrierer som manglende personlig assistanse og vergemål, diskriminerer oss funksjonshemmede med assistansebehov. Denne diskrimineringen dokumenterer vi.

Våre målgrupper

  • Politikere og organisasjonsfolk bruker vårt dokumentasjonsarbeid som kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling.
  • Journalister viser til funn fra våre undersøkelser i nyhetssaker.
  • Studenter og forskere bruker rapportene våre i arbeidet med oppgaver og forskningspublikasjoner.

Her finner du noe av vårt dokumentasjonsarbeid:

Egil Gullestad Skogseth

Seniorrådgiver analyse og statistikk

Tlf: + 47 32 88 24 56

E-post: esk@uloba.no

Laila Bakke

Laila Bakke

Seniorrådgiver analyse og statistikk

Tlf: + 47 32 88 24 92

E-post: Laila.Bakke@uloba.no