Uloba Independent Living

Uloba er den største tilretteleggeren av Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Vi er en pådriver for å sikre at vi funksjonshemmede får den hverdagen vi selv ønsker.

Signer oppropet:
Bedre BPA nå!

Vi funksjonshemmede får ikke assistansen vi trenger for å leve og delta i samfunnet som andre. Regjeringen må høre på oss og lage et lovforslag som sikrer riktig assistanse til alle som trenger det. 

Ung mann og kvinne, begge i rullestol, sitter på uterestaurant og drikker brus med kamerat.

Uloba er en Independent Living-organisasjon.

Independent Living handler om å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer. 

1900
Uloba har 1900 medlemmer.
111
Vi har 111 årsverk i administrasjonen.
7000
Cirka 7000 er assistenter i Uloba.

Aktuelle saker

Hjelp oss å gje deg fridomen du har krav på! 

Uloba sender ut ei spørjeundersøking til medlemar og arbeidsleiarar kvart år. Er du medlem eller arbeidsleiar hos Uloba, finn du snart årets undersøking i innboksen din!  Undersøkinga heiter Tilstandskartleggingen, og er heilt avgjerande for at vi som arbeider med å få politikarane til å betre BPA-politikken, skal vite kvar skoen trykkjer.  Alle som svarar på undersøkinga kan vere…

Staker ut kursen for likestillingsarbeidet

Vi har nå en unik mulighet til å få gjennomslag for at BPA skal bli det likestillingsverktøyet det var ment å være. Alle Uloba sine likestillingsverktøy skal bidra til at vi funksjonshemmede får levet det livet vi selv ønsker.<br>Uloba sitt politikkdokument for likestilling av funksjonshemmede 2022-2023 ligger nå klart.