Idégrunnlag

Les om Uloba – Independent Living Norge (Uloba) sitt verdigrunnlag, ideologiske plattform og politiske idé.

Alle aktiviteter som er organisert av Uloba og Ulobas datterselskaper skal være i tråd med idégrunnlaget vårt.

Identitet og formål

Uloba er en ideell organisasjon. Alt økonomisk overskudd skal brukes i tråd med Ulobas formål.

Uloba arbeider for full likestilling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for funksjonshemmede. Målet er et mangfoldig og inkluderende samfunn der det er plass til alle og der alle har samme verdi.

Uloba arbeider for å

 • Rive samfunnsskapte barrierer.
 • Bekjempe diskriminering, fordommer, myter og umyndiggjøring.
 • Endre holdninger og fremme frigjøring for funksjonshemmede.
Independent Living-organisasjon

Uloba er en del av Independent Living-bevegelsen, en verdensomspennende frigjøringsbevegelse av og for funksjonshemmede.  At Uloba er en Independent Living-organisasjon betyr at:

 • Organisasjonen er demokratisk – én person, én stemme.
 • Kun funksjonshemmede kan ha fullt medlemskap med stemmerett.
 • Funksjonshemmede favoriseres som tillitsvalgte, ansatte og i ledende funksjoner.
 • Organisasjonen lar seg representere av funksjonshemmede i forhandlinger, møter og i media, og i offentligheten for øvrig.

Organisasjoner kan bruke begrepet Independent Living bare hvis disse fire kravene er oppfylt. Definisjonen er vedtatt av ENIL – European Network on Independent Living på et møte i Berlin, oktober 1992.

Independent Living-ideologien

Ideologiens fundament kan kort oppsummeres slik:

 • Av-medikalisering
 • Av-profesjonalisering
 • Av-institusjonalisering
 • Empowerment gjennom likepersonsstøtte

Funksjonshemmede er ikke syke mennesker med spesielle behov.  Funksjonshemming skapes gjennom diskriminering og utestengelse. Dermed er funksjonsnedsettelse et diskrimineringsgrunnlag.

Nothing about us without us

Funksjonshemmede er eksperter på seg selv. Alt Uloba gjør, bygger derfor på funksjonshemmedes egenerfaring – erfaring med å ha BPA og med å leve i et diskriminerende samfunn.

Vi kjemper vår egen likestillingskamp. Derfor krever vi at minst 50 % av administrativt ansatte skal være funksjonshemmede. Alle ansatte som selv ikke er funksjonshemmet,  ser vi som allierte med vår felles likestillingskamp.

Av styrerepresentantene som velges på årsmøtet, stilles det krav om at styrets leder, tre styremedlemmer og to vararepresentanter skal ha et assistansebehov.

Bevegelsen ser ikke institusjoner som alternativ til et privat hjem. Kommunene bygger stadig flere og større institusjoner for funksjonshemmede, og det er flere funksjonshemmede barn i spesialskoler og spesialklasser enn det har vært på mange år. Resultatet er at man blir stengt ute og stigmatisert, i stedet for å bli inkludert og alminneliggjort. Empowerment betyr at funksjonshemmede selv skal ta makten og kontrollen i sitt eget liv – som andre samfunnsborgere. Likepersonsstøtte betyr at i Uloba er det funksjonshemmede selv bistår og støtter hverandre. At alle BPA-rådgivere i Uloba har en funksjonsnedsettelse, er med på å styrke likepersonsarbeidet.

Funksjonshemmede må snakke sin egen sak, ha kontroll og ta ansvar for eget liv og handlinger, og bidra i samfunnet utfra egne forutsetninger. For å oppnå dette må vi organisere oss, dele erfaringer, støtte og lære av hverandre.

Independent Living betyr ikke uavhengighet fra andre mennesker. Det betyr heller at vi fører en politikk for funksjonshemmede som baserer seg på menneskerettighetene. Målet er å sikre funksjonshemmedes rett og mulighet til å ha kontroll over sitt eget liv, til å gjøre egne valg, treffe selvstendige beslutninger og delta på alle samfunnets arenaer.

Et samfunn for alle

Independent Living forutsetter et inkluderende og universelt utformet samfunn. Et universelt utformet samfunn innebærer at bygg, uteområder, tekniske installasjoner, kommunikasjonsmidler og tjenester må være tilgjengelig for alle – overalt. Det må være enkel tilgang på tekniske hjelpemidler. Det må også være tilgang til Borgerstyrt personlig assistanse og andre nødvendige offentlig finansierte tjenester.

Independent Living-bevegelsen arbeider for at funksjonshemmede skal vokse opp med sin egen familie, gå på nærskolen, reise med samme buss som naboen, ta en utdannelse, stifte familie og ha et arbeid i samsvar med utdannelse og interesser. Vi er helt vanlige mennesker, med nøyaktig samme behov som alle andre for å føle oss inkludert, anerkjent og elsket.

Ulobas visjon

En verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer!

Ulobas samfunnsoppdrag

Gjennom vår politikk, vårt arbeid og vår visjon skal vi:

 • Endre samfunnets oppfatning av funksjonshemmede, og samtidig endre funksjonshemmedes oppfatning av seg selv
 • Arbeide aktivt for full likestilling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for funksjonshemmede
 • Aktivt bekjempe diskriminering, umyndiggjøring, sykeliggjøring og institusjonalisering av funksjonshemmede
Ulobas verdier: Stolt, sterk, synlig!

Hvert år arrangerer Uloba Stolthetsparaden der vårt slagord nettopp er: stolt, sterk, synlig.

Stolt

Funksjonshemmede er en av flere diskriminerte grupper. Vi skal være stolte på samme måte som andre diskriminerte. Kvinner er stolte av å være kvinner, svarte skapte slagordet «Black is beautiful», homofile snakker om «Gay pride» osv. På samme måte skal funksjonshemmede rette ryggen og være stolte. Gjennom å være stolte slår vi tilbake mot diskriminering.

Vi forstår ikke funksjonshemming som sykdom eller en feil ved en person, en forståelse som har ført til mye skyld, skam og mindreverdsfølelse hos funksjonshemmede. I stedet ser vi at problemet ligger i fysiske hindringer i omgivelsene, og i fordommer og holdninger hos andre mennesker. Når vi ser funksjonshemming slik, fritas vi fra skyld og skam, og kan løfte hodet med stolthet.

I Uloba er vi også stolte av det vi har skapt, av det vi gjør og av den kampen vi bidrar til. Vi er stolte av vår profesjonalitet, kompetanse, seriøsitet og solidaritet, men framfor alt er vi stolte av at vi gjør verden til et bedre sted å være for alle mennesker.

Sterk

Å leve som funksjonshemmet i et hvilket som helst samfunn, krever styrke. Funksjonsnedsettelsen gjør at kampen for tilværelsen ofte blir tøffere enn for mange andre. Kampen for individrettede tiltak som skal kompensere for funksjonsnedsettelsen er en ekstra belastning, og ikke minst er det krevende å leve i et samfunn der en blir nedvurdert og diskriminert på de fleste områder.

Likevel blir funksjonshemmede tradisjonelt sett på som syke og hjelpetrengende mennesker som først og fremst har behov for trygghet og omsorg. Vi regnes alltid med blant samfunnets «svake grupper», men denne oppfatningen vil vi snu! Vi vil både finne, se, kjenne og vise vår egen styrke!

I Uloba driver vi nybrottsarbeid, vi går på tvers og mot det bestående. Vi møter mange angrep, og mye motstand og uforstand. Å stå imot dette, og fortsette kampen, krever både mot og styrke. Vi er sterke hver for oss – og sammen!

Synlig

Ved å være synlige og å være til stede på alle samfunnets arenaer, driver vi vår likestillingskamp best. Funksjonshemmede har tradisjonelt blitt gjemt vekk på utsiden av samfunnet. I dag er usynliggjøringen like reell, på grunn av et samfunn som stenger oss ute fra skoler og arbeidsplasser, fra kollektivtransport og andre tjenester, fra bygninger, boliger og uteområder, fra media og kultur.

Når vi ikke sees, er det lett å glemme at vi er der, og samfunnet slipper å ta hensyn til oss. Til tross for et samfunn som legger hindringer i veien for oss, må vi ut i lyset. Vi skal sprenge oss inn på alle samfunnsarenaer, og bruke de virkemidlene vi har til rådighet i lov, regelverk og konvensjoner. Vi skal være synlige på alle områder i samfunnet, både som individer og som gruppe.

Å være synlig er nettopp en av Ulobas strategier for å nå fram med våre saker. Vi skal være til stede på alle de arenaene der andre er, vi skal være en politisk spydspiss og dermed gå foran i likestillingskampen. Vi vil bli sett, forstått og lyttet til.

Språk er makt

Språk er makt, og bidrar til å forme holdninger, som igjen former politikk og handlinger. For Uloba er det viktig å bruke språk som et aktivt, politisk virkemiddel for å endre samfunnets tradisjonelle syn på funksjonshemmede og fremme likestillingsarbeidet.

Funksjonshemming er ikke er noe vi har – det er et samfunnsskapt fenomen. Vi har funksjonsnedsettelser eller nedsatt funksjonsevne: «Kari har en funksjonsnedsettelse.» Når vi snakker om funksjonshemmede/funksjonshemmet, snakker vi om noe vi er: «Kari er funksjonshemmet.» Det betyr at Kari tilhører en gruppe mennesker som blir diskriminert og forskjellsbehandlet fordi de har en funksjonsnedsettelse.

Begrepet «bruker», som innebærer en passiv mottaker, avviklet vi i 2004. Derfor benytter vi heller ikke begrepet «brukerstyring», og vår BPA betegnes derfor som Borgerstyrt personlig assistanse.

For Uloba er det også viktig å skille mellom begrepene «nedsatt arbeidsevne» og «nedsatt funksjonsevne.» Dette behandles av de fleste som to sider av samme sak. Men i Uloba vet vi at det å ha nedsatt funksjonsevne, ikke er det samme som å ha nedsatt arbeidsevne!

I den rette jobben og med de riktige hjelpemidlene betyr det å ha nedsatt syn, hørsel, gangfunksjon og så videre, ikke at vi har nedsatt arbeidsevne.

At funksjonshemmede har «spesielle behov» hører vi ofte. Dette fører til en politikk der særløsninger blir løsningen. I Uloba anerkjenner vi ikke at funksjonshemmede har spesielle behov, men har de samme, grunnleggende behov som andre. Vårt fokus blir derfor universell utforming og annet likestillingsarbeid som løsning på inkludering.

Ulobas BPA – Borgerstyrt personlig assistanse

Ulobas BPA er et frigjøringsverktøy som skal fremme full likestilling og deltagelse for funksjonshemmede. Ulobas BPA skal gi mulighet til å leve et fritt, aktivt, variert og likestilt liv på alle områder, blant annet utdanning, arbeid, familie, sosialt liv og kulturell aktivitet.

Ulobas BPA er et helhetlig, fleksibelt, og personlig utformet verktøy ledet av den som har behov for assistansen, eller i samarbeid med en nærstående som han/hun selv velger. Ulobas BPA skal gi mulighet til å leve et liv uten unødig innsyn og kontroll.

I Ulobas BPA er det arbeidslederen selv, eller det er oppnevnt en fungerende arbeidsleder, som skal rekruttere og lære opp assistentene. Ved behov for vikar, skal arbeidslederen, eller fungerende arbeidsleder, skaffe disse. Arbeidslederen, eller fungerende arbeidsleder, skal selv utforme stillingsbeskrivelser og sette opp arbeidsplan for sine assistenter.

Ulobas BPA begrenses bare av det generelle lovverk som regulerer arbeidslivet med hensyn til arbeidstakerens helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

I Ulobas BPA stilles det krav til lederopplæring og veiledning basert på likepersonsprinsippet. Ulobas BPA skal alltid følge prinsippene for borgerstyring:

Hvem

Vi skal selv bestemme hvem vi vil ha som assistenter og hvem som skal assistere med hva.

Hva

Vi skal selv bestemme hva assistentene skal assistere med. Utgangspunktet skal være: «Det man ellers ville gjort selv».

Hvor

Vi bestemmer selv hvor vi skal assisteres, hjemme eller på reise. Assistansen følger personen uavhengig av kommune- eller landegrenser.

Når

Vi bestemmer selv når vi vil assisteres, ut fra våre egne behov. Tildelte timer kan brukes fleksibelt innenfor kalenderåret.