BPA og kommunen

Informasjon om BPA til kommuner

BPA er et godt verktøy for kommunens funksjonshemmede innbyggere. Her får dere vite hvorfor kommunen bør vurdere BPA, og hvordan dere organiserer det. 

Ulobas BPA er den originale BPA-en i Norge. BPA, borgerstyrt personlig assistanse, er utviklet av funksjonshemmede selv. Det er et godt verktøy for et fritt og selvstendig liv for innbyggerne i kommunen, fordi: 

 • Tradisjonelle, kommunale tjenester, selv om de er gode, er ikke tilpasset aktive, deltagende samfunnsborgere. 
 • Personer med assistansebehov over 25 timer i uken, kan kreve slike tjenester. 
 • Kommunen er forpliktet å tilby BPA også til de som har et mindre assistansebehov. BPA skal kunne innvilges fra første time. 

Kommunen må vurdere om BPA kan bidra til bedre livskvalitet, for eksempel ved at personen som får BPA kan studere eller arbeide. BPA kan motvirke diskriminering. 

Ungdomstiden som forsvant

Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm mistet hele ungdomstiden fordi hun ikke hadde  BPA: 

 – Ved starten av studiene hadde jeg én assistent, mot slutten hadde jeg to. Men jeg fikk bare dekket mine helt grunnleggende behov. Jeg hadde ikke nok assistanse til å pleie nettverk, være med venner eller delta på noe sosialt. Uten assistanse fra min nærmeste familie, ville det ikke ha fungert. Det var helt utenkelig for meg å kunne reise, ha hobbyer eller på noen måte være aktiv på fritiden. 

Organisering og forvalting i kommunen

I nedtrekks menyen under, finner dere informasjon om BPA. De første menyene er relevante for kommuner som allerede har BPA-kontrakt med Uloba. 

Bestill Ulobas BPA

Slik kan kommunen bestille Ulobas BPA

Vi har et eget skjema som kommunen kan bruke: 

Kommunen kan også ha eget skjema eller bekreftelsesbrev. Det må inneholde:  

 • Informasjon om den funksjonshemmede som eier vedtaket og eventuelt medarbeidsleder, hvor mange timer per uke som er innvilget og oppstartsdato for vedtaket.  
 • Kommunen trenger ikke sende oss hele enkeltvedtaket. Disse inneholder sensitiv informasjon som vi ikke trenger, og som er strenge regler for å dele med andre på grunn av personvern.  
Prosessen før BPA-vedtaket

Informer innbyggeren om retten til BPA

Det er viktig at kommunen informerer de funksjonshemmede innbyggerne om muligheten til å søke BPA. 

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder som kommunen kan bruke når den skal forvalte tjenester som BPA. Kommunen skal også følge forvaltningsloven når den behandler BPA-vedtak. 

Vi mener kommunen bør vurdere spesielt:  

 • Har innbyggeren rett til BPA? 
 •  Kan innbyggeren lede ordningen selv, eller trenger vedkommende en medarbeidsleder?  
 • Hvordan kan BPA sette innbyggeren i stand til å leve et aktivt, likestilt liv på linje med andre i samfunnet?  
 • Kan man inkludere alle tjenestene innbyggeren trenger, i BPA-ordningen? Færre tjenesteytere gir ofte bedre kvalitet. 
Slik regner man timer i en BPA-ordning:  

Assistansebehovet varierer fra dag til dag og uke til uke

Derfor må vedtaket ta for seg et gjennomsnittsbehov timer i uken, gjennom året. Arbeidslederen må ha nok timer til å organisere assistansen og dermed sin hverdag, selvfølgelig innenfor rammene som loven og avtaleverket setter. 

Timene i vedtaket kan gå til:

 • Personlig bistand: Å legge seg, stå opp, personlig hygiene, spise måltid med mer. 
 • Praktisk bistand: Rengjøring hjemme, klesvask, snømåking, å handle, lage mat, og praktisk opplæring av assistenter med mer. 
 • Timer til å delta i samfunnet: Sosiale aktiviteter som å gå på kafé, fritidsaktiviteter som å organisere seg, aktiviteter med barn, for eksempel til skole og barnehage med mer.  

Formålet med vedtaket må være å oppfylle intensjonen med BPA: 

Rundskriv I-9/2015 sier blant annet: “Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv.” 

Skal kommunen regne ut egenandel på en BPA-ordning, kan denne bare regnes ut fra timene som er tildelt til praktisk bistand, slik det fremgår i  Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ansette nær familie i BPA ordningen:  

Styre livet og hverdagen selv 

Intensjonen med BPA er at innbyggeren skal kunne styre sitt eget liv, og ikke være avhengig av hjelp fra familien. 

Hovedregelen er at man ikke skal ansette nære familiemedlemmer som assistenter i en ordning. Regelen har vært slik fra og med lovfesting av BPA i Sosialtjenesteloven i 2000. 

Nærstående kan likevel være gode tilkallingsassistenter når de andre assistentene er forhindret fra å møte opp på jobb slik det står i arbeidsplanen. De trenger ofte ikke omfattende opplæring og kan være gode vikarer i kriser. 

Kommunen kan også vurdere det som praktisk og fornuftig å gi nærstående tillatelse til å jobbe som assistent på fast basis. Enten med ordinær arbeidsavtale, eller midlertidig i en begrenset periode. Da trenger vi en skriftlig bekreftelse fra kommunen. 

Nyttige linker, skjemaer og huskelister til alle kommuner 

Hjelp på veien

Vi har samlet alle linker og skjemaer som kommunen trenger, på ett sted. 

Lenker og skjemaer for å bestille Ulobas BPA:

Vårt bekreftelsesbrev: Bekreftelse på BPA-vedtakpdf · 773 KB

Standardkontrakten: Standardkontrakten for BPA heter Alminnelige kontraktsbestemmelser for BPA, NS8435:2017. I denne er det tre dokumenter:

 • Standarden/hoveddokumentet
 • Kontrakt om levering av BPA – blankett NS8435A
 • Individuell kontrakt om BPA – blankett NS8435B

For å få kurseksempler av kontraktstandarden eller kontakte Uloba om konsesjoner og annen informasjon, send e-post til: kundeansvarlig@uloba.no

Lenker om formål og saksbehandling av BPA

Helsedirektoratets saksbehandlingsveileder om BPA

Helsedirektoratets opplæringshåndbok om BPA

Rundskriv I-9/2015

Rundskriv I-15/2005

Rundskriv I-20/2000 om BPA


Lenker om kjøp av BPA fra private aktørar

Veilder for kjøp av helse- og sosialtenester

Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser

Forskrift om konsesjonskontrakter (tenestekonsesjon)

Kontakt Uloba:
Kontakt Uloba – Uloba

To menneske signerer papirdokument på eit bord. Berre hendene er synlege. På eit av dokumenta er det som kan sjå ut som eit kommune-våpen. Biletet skal illustrere saksbehandling i kommunen.

Har ikke kommunen kontrakt om BPA med Uloba?  

Dersom kommunen ønsker kontrakt om BPA med Uloba, eller generell rådgivning om å kjøpe BPA fra private, kontakt gjerne en av våre kundeansvarlige, på e-post: kundeansvarlig@uloba.no, eller telefon: 32 20 59 10.

For de fleste kommuner kan det lønne seg å la innbyggeren som får innvilget BPA, velge mellom flere BPA-aktører. Kommunen kan etablere en ordning der en godkjenner og inngår kontrakt med flere, såkalt fritt brukervalg. 

BPA er kostnadseffektivt

Filmen under illustrerer at BPA er en god, kostnadseffektiv og ressurssparende ordning for kommunen og for innbyggeren. 

1043
arbeidsledere har BPA i Uloba
187
kommuner kan tilby Ulobas BPA til innbyggerne sine.
100
nye arbeidsledere får opplæring av Uloba hvert år

Nedtrekks menyen under er relevant for kommuner som vurderer å organisere BPA selv, eller kjøpe fra private.  

BPA er lønnsomt

BPA er en mulighet og en sjanse til å leve et selvstendig liv.

Men det er også tre gode sjanser til å: 

 • Gi tilbake til samfunnet  

BPA kan sette innbyggeren i stand til å ta utdanning, være i jobb og stifte familie. På denne måten kan man bli en aktiv samfunnsborger som gir tilbake til fellesskapet. Innbyggeren får muligheten til å være med å forme samfunnet rundt seg, akkurat som alle andre. 

 • Inkludere

Ettersom innbyggeren selv skal rekruttere assistentene sine, kan det være en mulighet for kommunen til å få flere ut i arbeid, også de som ikke har tradisjonell utdanning. Innbyggeren som får BPA, velger assistentene sine basert på hva vedkommende trenger hjelp til. Om det er å ta med barna på fotballtrening, vaske huset, gå på jobb, eller om det er for å få hjelp til å dusje, spise og gå på toalettet. 

 • Spare ressurser

BPA kan også spare kostnader for kommunen. Arbeidslederen skal kunne rekruttere assistansen han/hun trenger, uten krav om fagutdanning. Man trenger ikke en fagutdannet kokk for å smøre brødskiver, eller en sykepleier for å dusje og gå på toalettet. Gjennom at den enkelte får styre livet slik en ønsker, kan vi frigjøre sterkt trengte fagressurser til kommunen. 

Slik organiserer du likestillingsverktøyet BPA

Det er flere måter å organisere på

Som kommune, bestemmer dere selv hvordan dere skal sørge for at innbyggerne deres får BPA. 

Dere kan gå frem på følgende måter: 

 • Organisere selv (kommunal regi).  
 • Kjøpe tjenesten fra private aktører.  
 • Arbeidslederen kan være arbeidsgiver selv. Dette gjelder bare dersom arbeidslederen selv ønsker det, og det er sikre holdepunkter for at arbeidslederen mestrer oppgaven.  

De samme retningslinjene gjelder  

Uansett hvilken løsning dere velger, gjelder de samme retningslinjene: 

 • Arbeidsleder skal ha grundig opplæring i hvordan han/hun skal styre sin ordning, eller ordningen han/hun styrer på vegne av en nærstående.  
 • Underveis skal arbeidslederen kunne få rådgivning, veiledning og kompetanseheving. 
Kjøpe fra andre

Kommunen kan kjøpe BPA fra andre aktører

Velger dere som kommune å kjøpe BPA fra private aktører, enten det er en ideell aktør som Uloba, eller kommersielle aktører, er dere ansvarlig for at tjenesten er forsvarlig. 

Slik skjer det i praksis: 

 • De aller fleste kommunene som kjøper BPA, bruker Alminnelige kontraktsbestemmelser for BPA NS8435:2017.
 • De fleste kommunene bruker også tjenestekonsesjon som anskaffelsesmetode, for å skaffe seg slike tjenester.  

Her kan du lese mer om tjenestekonsesjoner (ekstern lenke).