Bente Skansgårds Independent Living-fond

Logo: Grønn trestamme med tre store blader til venstre for teksten "Bente Skansgårds Independent Living Fond"

Med Bente Skansgårds Independent Living-fond støtter vi funksjonshemmede som vil bidra til frihet, deltakelse og kunnskap om hva det vil si å være funksjonshemmet i samfunnet i dag.

English version (link)

Ønsker du å utvikle din egen kunnskap om Independent Living-bevegelsen? Vil du danne nettverk med andre funksjonshemmede, eller arrangere noe som kan utgjøre en forskjell for deg og andre funksjonshemmede? Vil du bidra til at flere av oss får bestemme selv,, og være med å utvide forståelsen i samfunnet av hva det vil si å være funksjonshemmet? Da kan du søke om midler fra Bente Skansgårds Independent Living-fond. Fondet er opprettet av Uloba Independent Living – Norge. 

Fondet skal støtte funksjonshemmede med stipender. Stiftelsen kan gi støtte til aktiviteter som studier, studiereiser, utviklingsprosjekter,  informasjonsarbeid og likepersonsarbeid. Stiftelsen kan også gi støtte til tiltak der funksjonshemmede selv er med på å øke kunnskapen om og forståelsen for undertrykkelsen vi funksjonshemmede  møter i dagens samfunn. 

Se filmen vår om Uloba-gründer Bente, og la deg inspirere av hennes tanker om Independent Living (lenke).  

Søknadsprosessen

Det benyttes ikke særskilt søknadsskjema. 

Send søknad til bentesminnefond@uloba.no  

Vi ber alle følge retningslinjene som følger under. 

Søknadsfrist: 9. februar 2024.

Neste tildeling vil skje 9.mai 2024.

Søknaden må minst inneholde: 

  • Kort presentasjon av søkeren. 
  • Tittel som beskriver aktiviteten det blir søkt om midler til. 
  • Bakgrunnen og formålet med aktiviteten. 
  • Beskrivelse av aktiviteten, og når og hvor søkeren tenker at den skal gjennomføres. 
  • Beskrivelse av hva aktiviteten vil bety for søkeren og eventuelt andre funksjonshemma. 
  • Totalt budsjett for aktiviteten. 
  • I budsjettet må det stå en konkret søknadssum og et tidsestimat for gjennomføring. 
  • Dersom søkeren søker økonomisk støtte fra andre i tillegg, må man opplyse om det (det blir ikke innvilget midler til vanlig drift). 
  • Kontaktopplysninger, det vil si epost, telefon og adresse, og bankkontonummer (IBAN-nummer dersom søkeren er utenfor Norge). 

Vi er ekspertene

En forutsetning for å søke, er at tiltakene eller aktivitetene som får  økonomisk støtte fra fondet, skal være basert på prinsippet om at vi funksjonshemmede selv er ekspertene på vår egen situasjon, både som enkeltindivider og som gruppe. Det er vi selv som best kan gi råd og veiledning til andre funksjonshemmede.  

Du som søker om midler fra Bente  Skansgårds Independent Living Fond, må skrive både søknad og sluttrapport på et av følgende språk: engelsk, norsk, svensk eller dansk. Emnefeltet skal merkes med «Søknad» og «årstall» (Eks: «Søknad 2023»). Alle søkere vil få en bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt. Søknaden må være mottatt av styret i stiftelsen innen fristen hvert år, normalt 9. februar. Søknader som kommer inn for sent blir ikke behandlet. 

Rapportering

Alle som får støtte fra stiftelsen skal utarbeide en sluttrapport om den gjennomførte aktiviteten. Rapporten skal være sendt til stiftelsen senest to måneder etter at aktiviteten er gjennomført. Hvis aktiviteten går over mer enn et år, må man sende inn halvårsrapporter i tillegg til sluttrapporten. Søkere som får midler, vil få en e-post om dette. Søkere som får avslag får ikke e-post. Innvilgede søknader vil bli publisert på nettsiden til stiftelsen  9. mai. 

Har du spørsmål? send oss en e-post (lenke).​

Vedtektene for stiftelsen finner du her: Vedtekter for Stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living Fond

Andre fond du kan søke: Rolf Bergfors Minnefond (ekstern lenke)​​​

Her kan du lese mer om Independent Living: Ulobas idégrunnlag (lenke)