Beslutningsstøtteråd

Erlend

Beslutningsstøtteråd er vårt nye likestillingsverktøy

Alle har vi ønsker for livet vårt, og tanker om hvordan vi helst vil leve det. FN sier at det å bestemme over seg selv er en rettighet alle har. Med vår modell for beslutningsstøtte, skal flere få oppfylt denne rettigheten.  

Beslutningsstøtteråd er et likestillingsverktøy under utvikling. For mer enn 30 år siden ble Uloba inspirert av funksjonshemmede i USA til å utvikle likestillingsverktøyet borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Nå er vi inspirert av organisasjonen Vela Canada og deres modell Microboards. Siden 2016 har Uloba samarbeidet med prosjektdeltakere og deres råd for å teste modellen og tilpasse den til norske forhold. Dette arbeidet ga så gode resultater at Uloba nå har igangsatt et innovasjonsarbeid for å videreutvikle modellen sammen med de ti rådseierne fra prosjektet. Samtidig arbeider vi for å tilpasse norsk lovverk, slik at alle som ønsker og trenger det, kan få tilgang til beslutningsstøtte i fremtiden. 

Prosjektet ble avsluttet i juni 2023. Rapporten fra prosjektet ble lansert under Ulobas Likestillingsbrøl 9. juni 2023.  

Last ned rapporten under:

Hva er beslutningsstøtte?

Beslutningsstøtte er noe alle trenger iblant. Eksempler kan være når vi spør en kelner om gode anbefalinger på restaurant, eller når vi ringer en venn eller forelder for råd når vi er usikre på store avgjørelser. FN anerkjenner at noen av oss trenger at denne beslutningsstøtten kommer i en mer formalisert form. Ulobas beslutningsstøtteråd er en av mange måter å møte dette behovet på.   

Hva er Ulobas beslutningsstøtteråd?

Beslutningsstøtteråd er en form for bistand der du lar mennesker som kjenner deg godt, gi deg støtte til å ta store og små valg i livet.   

Et beslutningsstøtteråd kan fungere på ulike måter. Noen av oss trenger bistand fra noen de stoler på til å sortere informasjon og sette den i sammenheng. Noen trenger at andre forteller om hva de selv ville valgt og hvorfor, og andre trenger at noen bistår dem med å tolke og gi uttrykk for hva de ønsker.   

Når man skal opprette et beslutningsstøtteråd, er det viktig å spørre seg hvem i livet sitt man stoler på, hvem man tror kan forstå sin rolle i rådet og hvem man tenker kan gi god beslutningsstøtte. Rådet skal ikke bestemme på vegne av deg, men bistå deg med å få fram, og jobbe for, dine ønsker for livet ditt.   

Rådet skal gi beslutningsstøtte på alle områder rådseieren ønsker det. Noen rådseiere kan gi klart uttrykk for hva de ønsker gjennom for eksempel tale, tegnspråk eller andre former for eksplisitt kommunikasjon. Andre rådseiere har en implisitt kommunikasjonsform, og da blir en del av rådets oppgave å samarbeide om å finne frem til rådseierens vilje og preferanse gjennom å tolke rådseierens kommunikasjon, og gjennom at de kjenner vedkommende fra før. Rådet bør ha en sammensetning av mennesker som fungerer godt. Det kan dreie seg om spredning i alder, i relasjon til den det gjelder, i interesser og i bakgrunn. Det gjør sannsynligheten større for at rådseieren får et råd som kjenner vedkommendes ulike sider, og dermed kan gi god og sammensatt beslutningsstøtte.  

Veien videre – hvordan kan beslutningsstøtte bli et reelt likestillingsverktøy? 

Uloba ser på beslutningsstøtte i et menneskerettsperspektiv. Det betyr at vi knytter beslutningsstøtte til selvbestemmelsesretten – det at alle har rett til å bestemme i sitt eget liv. I likhet med FN, mener også Uloba at Norge må oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter ved blant annet å gå over fra dagens vergemålssystem, til et beslutningsstøttesystem. Der bør beslutningsstøtteråd bli èn av mange mulige modeller. Fordi vi mennesker er forskjellige, må det være valgmuligheter, slik at alle kan få en type støtte som passer for seg. Uloba jobber interessepolitisk for at Norge skal inkorporere funksjonshemmedes FN-konvensjon, CRPD, i Menneskerettsloven. I tillegg jobber vi for at Stortinget skal bli enige om en egen lov om beslutningsstøtte.  

Historien om Ulobas prosjekt «Empowerment med beslutningsstøtte»  

Prosjektet startet som en pilot i 2016, der ett av våre medlemmer testet ut modellen. I 2018 ble det utvidet til ti prosjektdeltakere som ville prøve ut hvordan det er å sette sammen, og ha, et beslutningsstøtteråd. Prosjektdeltakerne var både voksne og barn fra ulike deler av landet, med ulike livssituasjoner. Vi samarbeidet om å etablere rådene, finne frem til hva som kan være viktig når man skal gjennomføre møter, lagde og prøvde ut opplæringsmateriell og testet ut ulike verktøy for å finne gode måter å oppdage og gi støtte til det som er viktig for rådseierne.  

I tillegg til prosjektdeltakerne og deres beslutningsstøtteråd, har Uloba i prosjektperioden hatt kontakt med en referansegruppe sammensatt av personer med høy fag- og/eller -erfaringskompetanse på felter som har vært viktig i prosjektet, blant annet menneskerettigheter og kommunikasjon. Disse var med i referansegruppa:  

 • Cato Brunvand Ellingsen, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)  
 • Jan Tøssebro, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)  
 • Benedikte-Marie Lio, sentralstyremedlem, Mental Helse Ungdom  
 • Helga Brun, forelder og psykolog  
 • Elfinn Færevåg, forelder  
 • Jens Petter Gitlesen, forbundsleder, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)  
 • Hedvig Ekberg, generalsekretær, Norsk Forbund for Utvilklingshemmede (NFU)  
 • Helge Hjort, advokat, Advokatfirmaet Sulland  
 • Katrine Hellum-Lilleengen, advokat MNA, Landsorganisasjonen i Norge (LO)  
 • Martin Kolberg, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet  
 • Berit Vegheim, daglig leder, Stopp Diskrimineringen  
 • Alette Reinholdt, Fagansvarlig BPA, JAG Assistanse  
 • Torill Vebenstad, seniorrådgiver, Helse og sosialavdelingen, Fylkesmannen i Hordaland  
 • Lars Fredrik Eriksen, fagrådgiver, Signo skole- og kompetansesenter  
 • Vibeke Marøy Melstrøm, gründer og generalsekretær, Uloba – Independent Living Norge SA  
 • Ann Kristin Krokan, politisk spesialrådgiver, Uloba – Independent Living Norge  

Prosjektet hadde også en styringsgruppe bestående av ansatte i sentrale stillinger i Uloba.  

Uloba – Independent Living Norge takker Sparebankstiftelsen for betydelig støtte til prosjektet «Empowerment med beslutningsstøtte».