Beslutningsstøtteråd

Funksjonshemmet ung mann klemmer mor, far ser på dem, alle smiler

Beslutningsstøtteråd er vårt nye likestillingsverktøy.

For mer enn 30 år siden ble Uloba inspirert av funksjonshemmede i USA til å utvikle likestillingsverktøyet borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Nå er vi inspirert av organisasjonen Vela Canada, og i gang med å utvikle et nytt likestillingsverktøy, kalt beslutningsstøtteråd. 

Alle har vi ønsker for livet vårt og tanker om hvordan vi helst vil leve det. FN sier at det å bestemme over seg selv er en rettighet alle har. Med vår modell for beslutningsstøtte kan flere bestemme over sitt eget liv. 

Hva er beslutningsstøtte?

Beslutningsstøtte er noe alle trenger iblant. Eksempler kan være når vi spør en kelner om gode anbefalinger på restaurant, eller når vi ringer en venn eller forelder for råd når vi er usikre på store avgjørelser. Noen av oss trenger at denne beslutningsstøtten kommer i en mer formalisert form. Ulobas beslutningsstøtteråd er en måte å møte dette behovet på.  

Beslutningsstøtteråd er en form for bistand der du lar mennesker som kjenner deg godt, gi deg støtte til å ta store og små valg i livet.  

Et beslutningsstøtteråd kan fungere på ulike måter. Noen av oss trenger bistand fra noen de stoler på til å sortere informasjon og sette den i sammenheng. Noen trenger at andre forteller om hva de selv ville valgt og hvorfor, og andre trenger at noen bistår dem med å tolke og gi uttrykk for hva de ønsker.  

Ulobas prosjekt «Empowerment med beslutningsstøtte» 

Prosjektet startet som en pilot i 2016, der ett av våre medlemmer testet ut modellen. Det ble utvidet i 2019. I dag følger Uloba opp i alt ti prosjektdeltakere som ville prøve ut hvordan det er å sette sammen, og ha, et beslutningsstøtteråd. Prosjektdeltakerne er både voksne og barn, bor i ulike deler av landet og er i ulike livssituasjoner. 

Når man skal opprette et beslutningsstøtteråd, er det viktig å spørre seg hvem i livet sitt man stoler på, hvem man tror kan forstå sin rolle i rådet og hvem man tenker kan gi god beslutningsstøtte. Rådet skal ikke bestemme på vegne av deg, men bistå deg med å få fram, og jobbe for, dine ønsker for livet ditt.  

Rådet skal gi beslutningsstøtte på alle områder rådseieren ønsker det. Noen rådseiere kan gi klart uttrykk for hva de ønsker gjennom for eksempel tale, tegnspråk eller andre former for eksplisitt kommunikasjon. Andre rådseiere har en implisitt kommunikasjonsform, og da blir en del av rådets oppgave å samarbeide om å finne frem til rådseierens vilje og preferanse gjennom å tolke rådseierens kommunikasjon, og gjennom at de kjenner vedkommende fra før. Rådet bør ha en sammensetning som fungerer godt. Det kan dreie seg om spredning i alder, i relasjon til den det gjelder, i interesser og i bakgrunn. Det gjør sannsynligheten større for at rådseieren får et råd som kjenner vedkommendes ulike sider, og dermed kan gi god og sammensatt beslutningsstøtte. 

Veien videre – Norge må oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter 

Uloba ser på beslutningsstøtte i et menneskerettsperspektiv. Det betyr at vi knytter beslutningsstøtte til selvbestemmelsesretten – det at alle har rett til å bestemme i sitt eget liv.  

I likhet med FN, mener også Uloba at Norge må gå over fra et vergemålssystem til et beslutningsstøttesystem. Vi håper at beslutningsstøtteråd kan bli én av mange ulike modeller i et slikt system. Fordi alle er forskjellige må det finnes mange ulike måter å få beslutningsstøtte på, og Uloba utvikler nå én mulig modell for dette. 

Samtidig som Uloba har kontakt med prosjektdeltakerne og rådene deres, jobber vi også interessepolitisk for at det skal bli en reell mulighet å velge beslutningsstøtteråd for alle som ønsker og trenger det.  

Beslutningsstøtteråd er per nå et prosjekt i Uloba,  som avsluttes våren 2023. Etter dette vil Uloba avgjøre om vi kan bli tilrettelegger for beslutningsstøtte, på samme måte som vi i dag er det for BPA.