Ti gode grunnar til å velje Uloba

Alle gode ting er ..10? Vel du Uloba som din BPA-tilretteleggjar, får du òg vere med i ei likestillingsrørsle.  

Uloba – Independent Living Norge SA er ein organisasjon for og av funksjonshemma. Vi er ein ideell organisasjon, og medlemmene våre eig oss.  

Dette får du om du vel oss som tilretteleggjar for assistansen din

  1. Den originale, norske BPA-en. Vår modell er solid og gjennomprøvd og har vore i bruk gjennom 30 år.   
  2. Grundig opplæring og oppfølging.
  3. Ein BPA-rådgjevar som har solid eigenerfaring, anten som funksjonshemma med assistansebehov sjølv, eller som arbeidsleiar på vegner av nokon andre. Du kan få rådgjeving også utanfor arbeidstida.  
  4. Eige driftsbudsjett til utgifter som følgjer med å ha BPA. (lenke til kva koster-sida).
  5. Bruke vedtakstimane dine fleksibelt gjennom kalenderåret.  
  6. Sjølv rekruttere og lære opp assistentane dine.  
  7. Digitale verktøy til arbeidsleiarrolla og eiga handbok for arbeidsleiarar.  
  8. Supporttelefon. Du kan ringe oss kvar dag, heile døgnet.  
  9. Ein møteplass der du kan dele erfaringar med andre og få høyre om erfaringar tilbake.  
  10. Høve til å vere med i Independent Living-rørsla, eit verdsomspennande fellesskap for sjølvstende og likestilling for funksjonshemma.  

Kven, kva, når og kvar? 

Kva betyr det at du som arbeidsleiar skal velje kvar du skal assisterast, av kven, med kva og når? Og gjeld BPA for deg? I filmen under fortel leiar for rådgjevaravdelinga vår, Stig Morten Skjæran, og BPA-rådgjevar Terje Erlandsen, om BPA og kva fordelar dei opplever.  

Kontaktinformasjon til medlemsteamet og informasjon om korleis du kan få vår BPA, finn du her(lenke).  

Vi jobbar for eit fritt liv – for deg 

Vi arrangerer Independent Living-festivalen med Stolthetsparaden kvart år, der alle kan vere med oss til folkefest og protest. Vi marsjerer for likestilling.  

Vi er nemleg ein del av Independent Living-rørsla som strekk seg over heile verda, ei likestillingsrørsle. Kvar dag jobbar vi for eit fritt og likestilt liv for oss funksjonshemma.