Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv (2010)

Rapporten synliggjøres samfunnsøkonomiske gevinster ved ordningen.

Forfatter: Econ Pöyry

Utdrag fra rapport

Brukerstyrt/Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er ment å gi personer med funksjonsnedsettelser mulighet til et mer aktivt liv og til å delta i samfunnet. I rapporten synliggjøres samfunnsøkonomiske gevinster ved ordningen. Den viktigste gevinsten er at de som har BPA anser at deres livskvalitet er sterkt forbedret som følge av at de kan benytte BPA. BPA oppleves å gi klart bedre livskvalitet enn tradisjonelle tjenester. BPA medfører i tillegg samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt yrkesdeltaking blant funksjonshemmede, og deres nærmeste familie, som til nå har vært lite påaktet. Verdien av denne ekstra yrkesdeltakelsen er betydelig. Mange personer som har BPA trenger dessuten mindre av ulike offentlige tjenester, enn om de skulle hatt et alternativt offentlig tjenestetilbud.

Mitt liv – mitt ansvar (2018)

Forfatter: Uloba Independent Living SA

Publisert: 2018

Vår rapport viser hvordan mer enn 700 funksjonshemmede opplever den nye hverdagen. Deres beretning avslører at rettighetsfesting med hjemmel i helse – og omsorgslovgivningen har rasert BPA som et likestillingsverktøy.

Jeg er rullestolbruker og har et stort
assistansebehov.

Nå har kommunen redusert
vedtaket mitt fra 14 til 8 timer BPA/uke, selv om
det ikke er noen endring i assistansebehovet mitt.
Nå må jeg søke kommunen fra gang til gang om å
få fritidstimer, og det skal føres på timelistene hva
som blir gjort, og når. Det er jo håpløst upraktisk
og uforutsigbart. Istedenfor selv å kunne styre
når og hva assistentene skal gjøre, må jeg be om
lov til å gå på kino, eller besøke en venn, som
om jeg fortsatt var tenåring og måtte be mamma
og pappa om lov til å gjøre ting

Utdrag fra rapporten

«Menneskeverd kan ikke gradbøyes», sier tidligere dommer ved Menneskerettighetsdomstolen Hanne Sophie Greve om funksjonshemmedes rett til å delta på alle samfunnets arenaer og være en del av fellesskapet.

Den internasjonale Independent Livingbevegelsen er funksjonshemmedes egen
frigjøringsbevegelse og kjemper for likestilling over hele verden. Her ble borgerstyrt personlig assistanse skapt – som et nødvendig verktøy i likestillingsarbeidet.

Gjennom snart tre tiår har vi i Uloba Independent Living Norge stått på barrikadene
for å etablere og utvikle BPA som et likestillingsverktøy for funksjonshemmede i
Norge. BPA er vår egen løsning på hva som må til for at funksjonshemmede skal oppnå reell likestilling i utdanning, i yrkeslivet, i politisk arbeid, i familien, i kultur – og organisasjonsliv.

BPA er en revolusjon i det norske samfunn, for BPA er en radikal modell. Radikal fordi den snur opp ned på vår tradisjonelle forståelse av funksjonshemmede. Radikal fordi den gir myndighet og ansvar tilbake til folk. Radikal fordi den handler om at også funksjonshemmede skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv.

Gjennom hardt og systematisk arbeid fikk vi lovfestet BPA som en individuell
rettighet i 2015. Endelig hadde vi fått vårt frigjøringsverktøy. Endelig hadde vi fått på
plass en modell der vi funksjonshemmede selv kunne sitte i førersetet i vårt eget liv. Vi kunne bidra i samfunnet som ordentlige borgere og ikke bli degradert til passive brukere.

Likeverd og samfunnsdeltagelse (2018)

BPA skiller seg fra kommunens ordinære helse- og omsorgstjenester ved at BPA er «et frigjøringsverktøy som er utarbeidet i respekt for den enkeltes integritet og verdighet, og som setter de i stand til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre»

Forfatter: Ingeborg Rasmussen og Steinar Strøm

Utdrag fra rapporten

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med behov for assistanse. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. I likhet med Prop. 86 L (2013 – 2014) finner vi at BPA er kostnadseffektiv og ressursbesparende sammenliknet med andre ordninger. Dette gjelder selv om vi inkluderer en smådriftsulempe på 14 prosent, målt som brukerrettet tid. Vi finner at BPA kan gi kommunale budsjettbesparelser på over 1 mrd kroner i året selv når det sammenliknes med alternativer der det tildeles betydelig færre brukerrettede timer gjennom ordinære tjenester. Dersom vi tar hensyn til en potensiell etterspørselseffekt på 20 prosent som følge av at BPA erstatter ubetalt arbeid fra familiemedlemmer, så reduseres budsjettbesparelsene med om lag 500 millioner kroner. I tillegg til ressursbesparelser, kommer samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt arbeidsdeltagelse for brukerne, og for deres familie.

Befolkningsundersøkelse om funksjonshemmedes menneskerettigheter (2021)

Notat utarbeidet av Uloba – Independent Living Norge basert på spørreundersøkelse gjennomført av Norstat.

Utdrag fra rapporten

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med behov for assistanse. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. I likhet med Prop. 86 L (2013 – 2014) finner vi at BPA er kostnadseffektiv og ressursbesparende sammenliknet med andre ordninger. Dette gjelder selv om vi inkluderer en smådriftsulempe på 14 prosent, målt som brukerrettet tid. Vi finner at BPA kan gi kommunale budsjettbesparelser på over 1 mrd kroner i året selv når det sammenliknes med alternativer der det tildeles betydelig færre brukerrettede timer gjennom ordinære tjenester. Dersom vi tar hensyn til en potensiell etterspørselseffekt på 20 prosent som følge av at BPA erstatter ubetalt arbeid fra familiemedlemmer, så reduseres budsjettbesparelsene med om lag 500 millioner kroner. I tillegg til ressursbesparelser, kommer samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt arbeidsdeltagelse for brukerne, og for deres familie.

Rammer og rettigheter (2021)

Forfatter: Kjetil Mujezinović Larsen Professor i rettsvitenskap (Ph.D.)

Utdrag fra rapporten

CRPDs betydning for norsk lovgivning om brukerstyrt personlig assistanse har ikke blitt utførlig vurdert av lovgiver, men det legges generelt til grunn at lovgivningen er i samsvar med konvensjonen og at rettighetsfestingen i 2014 var ment å oppfylle konvensjonens intensjon.

Barriebryteren (2022)

Funksjonsassistanse rapport.

NAV Hjelpemiddelsentral sin forvaltning av funksjonsassistanse i arbeidslivet. En dokumentrapport.