Alternativ rapport til FN-komiteen

For rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rapporten er basert på et bredt samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner og andre organisasjoner i Norge. Det er arrangert åpne innspillmøter samt flere høringsrunder blant organisasjonene vedrørende selve rapporten. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har behandlet innspill
og deltatt aktivt i skrivearbeidet. Rapporten er grundig dokumentert gjennom referanser til forskning, praksis og erfaringer fra funksjonshemmedes organisasjoner. Det er CRPD-koalisjonen som står ansvarlig for rapporten. Koalisjonen består av fire paraplyorganisasjoner i tillegg til ytterligere ti organisasjoner fra sivilt samfunn.

Paraplyorganisasjonene er:


Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) med 84 medlemsorganisasjoner, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) med tre medlemsorganisasjoner og Unge funksjonshemmede med 37 medlemsorganisasjoner og Atlas-alliansen med 17 medlemsorganisasjoner. Paraplyorganisasjonen Atlas-alliansen er satt sammen av funksjonshemmedes organisasjoner med internasjonalt engasjement.
Noen av organisasjonene er medlemmer av flere paraplyorganisasjoner.
De fleste av organisasjonene som står bak rapporten, er representative organisasjoner av og med funksjonshemmede, der funksjonshemmede selv utgjør majoriteten av ansatte, styremedlemmer og frivillige.
De fleste organisasjonene jobber både på nasjonalt og lokalt nivå. Flere av dem jobber også internasjonalt.
Barne-, familie- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har bidratt med økonomisk støtte til arbeidet med rapporten.

Du kan laste ned, eller lese rapporten som ligger på denne siden!