På jobb for likestilling. Assistentundersøkelsen 2023

Personlige assistenter i Uloba opplever at tariffavtalen sikrer dem gode arbeidsvilkår. Ulobas assistentundersøkelse fra 2023 viser at en svært høy andel av Ulobas assistenter er fornøyd med jobben sin.

Nesten alle assistentene som svarte på Ulobas medarbeiderundersøkelse i januar 2023 er stolte over å være assistent. Ulobas mål har alltid vært å ha stolte assistenter som liker å gå på jobb. Over 90 prosent opplever også at Uloba verdsetter den jobben de gjør.

Over 90 prosent av de som svarte opplever at de har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, og en svært høy andel av dem som svarte er fornøyde med opplæringen arbeidslederen har gitt dem.

Nesten alle som svarte opplever at de har mulighet til å påvirke arbeidshverdagen sin slik at de kan utføre arbeidsoppgaver på en måte som ivaretar helse og sikkerhet. Dette er en positiv utvikling fra forrige undersøkelse.

Godt arbeidsmiljø

Arbeidslederen i en BPA-ordning er personen med assistansebehov eller en nærstående. Uloba pålegger alle arbeidsledere å gjennomføre arbeidslederkurs. Mange arbeidsledere har ikke gjennomgått noen ytterligere lederopplæring. Over 90 prosent av assistentene som svarte opplever at arbeidslederen er en god leder.

Undersøkelsen viser også at de aller fleste som svarer opplever at de bidrar til at den de assisterer blir likestilt og kan leve et selvstendig liv.

Tariffavtale sikrer gode arbeidsvilkår

Videre opplever nesten 90 prosent av de som svarte på undersøkelsen at de får god oppfølging fra Ulobas supportsenter. De som svarte synes også at Ulobas tariffavtale med Fagforbundet er med på å sikre gode dem arbeidsvilkår.

En utfordring på HMS-området er at rundt halvparten av de som svarte trenger mer informasjon om hvordan de skal melde avvik og kritikkverdige forhold. Fire av ti assistenter trenger mer informasjon om hva de skal gjøre dersom hen skader seg når de er på jobb. Mange etterlyser mer informasjon om tariffavtalen og verneombudene. Dette er forbedringspunkter Ulobas administrasjon tar med seg i arbeidet med å følge opp rapporten.

Meningsfullt arbeid

En høy andel opplever også at tariffavtalen mellom Fagforbundet og Uloba sikrer dem gode arbeidsvilkår. Samtidig har mange behov for mer informasjon om tariffavtalen og verneombudene.

Funnene er ganske like funnene i Assistentundersøkelsen 2021. På noen områder har det vært en positiv utvikling. Samlet viser resultatet av undersøkelsen at assistentene har en positiv opplevelse av arbeidsvilkårene de har i Uloba, og at assistentjobben er svært meningsfull for det store flertallet.