Tilstandskartleggingen

Uloba har publisert rapporten «Tilstandskartleggingen» hvert år siden 2020, som tar temperaturen på BPA-statusen i Norge. Kartleggingene omhandler i første rekke funn fra en stor spørreundersøkelse rettet mot funksjonshemmede med assistansebehov. Rapportene dokumenterer at mange har dårlige levekår. Det er vanlig å ha en negativ opplevelse av dialogen med kommunen om BPA. Spørreundersøkelsen omhandler også konsekvensene av kommunenes BPA-rasjonering. På den positive siden belyser rapportene de mange gevinstene BPA gir både funksjonshemmede, nærstående og samfunnet. 

I rapportene blir også tall og dokumenter om kommunenes og statsforvalterne sin forvaltning av BPA analysert. Tilstandskartleggingene avdekker at det er et stort gap mellom gjeldende politikk rettet mot funksjonshemmede på den ene siden, og hvordan politikken blir forvaltet av kommunene på den andre side. Rapportene avdekker hvilke konsekvenser diskriminerende forvaltningspraksis får for funksjonshemmede med assistansebehov.