Befolkningsundersøkelse om funksjonshemmedes menneskerettigheter (2021)

Notat utarbeidet av Uloba – Independent Living Norge basert på spørreundersøkelse gjennomført av Norstat.

Utdrag fra rapporten

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med behov for assistanse. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. I likhet med Prop. 86 L (2013 – 2014) finner vi at BPA er kostnadseffektiv og ressursbesparende sammenliknet med andre ordninger. Dette gjelder selv om vi inkluderer en smådriftsulempe på 14 prosent, målt som brukerrettet tid. Vi finner at BPA kan gi kommunale budsjettbesparelser på over 1 mrd kroner i året selv når det sammenliknes med alternativer der det tildeles betydelig færre brukerrettede timer gjennom ordinære tjenester. Dersom vi tar hensyn til en potensiell etterspørselseffekt på 20 prosent som følge av at BPA erstatter ubetalt arbeid fra familiemedlemmer, så reduseres budsjettbesparelsene med om lag 500 millioner kroner. I tillegg til ressursbesparelser, kommer samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt arbeidsdeltagelse for brukerne, og for deres familie.

Rammer og rettigheter (2021)

Forfatter: Kjetil Mujezinović Larsen Professor i rettsvitenskap (Ph.D.)

Utdrag fra rapporten

CRPDs betydning for norsk lovgivning om brukerstyrt personlig assistanse har ikke blitt utførlig vurdert av lovgiver, men det legges generelt til grunn at lovgivningen er i samsvar med konvensjonen og at rettighetsfestingen i 2014 var ment å oppfylle konvensjonens intensjon.

Tilstandskartleggingen 2021

Ulobas tilstandskartlegging 2021 viser at BPA funker! Men det forutsetter at vi funksjonshemmede får nok assistanse, og at myndighetene forvalter den riktig.

Ulobas tilstandskartlegging er den viktigste temperaturmåleren på Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Uloba kartlegger situasjonen blant funksjonshemmede med assistansebehov årlig. Gjennom kartleggingen har vi dokumentert hvordan funksjonshemmede blir utestengt fra en rekke samfunnsarenaer og dermed ikke blir anerkjent som fullverdige samfunnsborgere.

Her er noen av funnene fra Ulobas tilstandskartlegging 2021:

  • Hele 91 prosent av de respondentene som er i arbeid, mener at BPA er avgjørende for at de kan være i arbeid.
  • Det er også 91 prosent som mener BPA gir dem mulighet til å delta på de fritidsaktivitetene de ønsker.
  • 95 prosent av respondentene som har BPA og er foreldre, mener at BPA gjør det mulig for dem å være gode foreldre.
  • BPA funker, med andre ord.
  • Men så ser vi samtidig at 41 prosent av respondentene i Ulobas kartlegging ikke har nok BPA-timer. 24 prosent har ikke nok BPA til å kunne delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet, og 31 prosent har ikke nok BPA til å kunne delta i organisasjonslivet.

Uloba presenterer sin tilstandsrapport på Skansgårdforelesningen 15. oktober, nøyaktig to måneder før det offentlige BPA-utvalget legger frem sin utredning om hvordan BPA skal kunne bli det likestillingsverktøyet det er ment som.

Sist onsdag presenterte Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum Hurdalsplattformen. Der står det at regjeringen vil «vidareutvikle brukarstyrt personleg assistanse (BPA) som eit viktig verktøy for å sikre alle menneske deltaking og likestilling i samfunnet.»

Ulobas tilstandskartlegging vil være et nyttig verktøy for å finne ut hvor de skal legge innsatsen.