Frihet med BPA

BPA skal være et verktøy for likestilling, men kommunene evner ikke å forvalte BPA som likestillingsverktøyet det er ment å være.

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) skal gi mulighet til å leve et fritt, aktivt, variert og likestilt liv på alle samfunnsområder. Tilstandskartleggingen til Uloba viser tydelig at dette ikke realiseres.

I en av tre kommuner får du ikke BPA, selv om det er blitt en lovfestet rettighet for mange funksjonshemmede. Blant kommunene hvor du kan få BPA, finnes det både kommuner som holder tilbake informasjon om BPA, kommuner som omdefinerer BPA til en hjemmetjeneste, og kommuner som begrenser vår frihet med regler for BPA som ikke er slik som sentrale myndigheter har bestemt.

Mange med assistansebehov opplever diskriminering og forskjellsbehandling av kommunene, som forvalter BPA. En vesentlig grunn er at både kommunene og staten oppfatter assistansen vi trenger som helse og omsorg. Det svekker mulighetene for likestilling, og det gjør at vi ikke får samme muligheter som ikke-funksjonshemmede på samme alder.

Funn fra tilstandskartleggingen viser tydelig at kvinner og unge er særlig utsatt til å falle utenfor samfunnet på grunn av mangel på assistansetimer. Det er også et stort problem at funksjonshemmede foreldre ikke får assistansetimer til å være foreldre. Det gjør det vanskelig å fylle foreldrerollen, noe som også skaper vansker for barna. 

Dette gjør vi

Uloba skal i 2021-2022 kjempe for BPA som likestillingsverktøy ved å:

  • Oppnå gjennomslag for å etablere en enhetlig lovgivning for BPA med utgangspunkt i CRPD- konvensjonen, gjennom regjeringens BPA-utvalg, og regjeringens og Stortingets oppfølging.
  • Oppnå gjennomslag for en rettighetsfesting for en utvidet målgruppe, hvor retten skal gjelde alle med behov for BPA.
  • Sikre at individets rett går foran det kommunale selvstyret og flytte forvaltningen av ordningen til staten.
  • Oppnå at kravene i tjenestekonsesjonene er i tråd med intensjonen om BPA som likestillingsverktøy.
  • Hindre diskriminering av kvinner og unge funksjonshemmede og sikre dem assistansen de har krav på.
  • Hindre diskrimineringen funksjonshemmede foreldre utsettes for når de søker BPA.

Dette kan du gjøre

Har du opplevd å ikke få innvilget BPA? Ta kontakt med vårt medlemsteam (lenke). Vi støtter deg i kampen for å få det du har rett på.

Ønsker du å engasjere deg i Ulobas politikk? Send en epost til våre politiske rådgivere Henriette Nielsen (epost-lenke)  og Martine Eliasson (epost-lenke).