Beslutningsstøtte

Vi jobber for at beslutningsstøtteråd skal bli et likestillingsverktøy!

FN sier at alle land skal ha et tilbud om ulike beslutningsstøtte-modeller til de som trenger en formalisert form for støtte til å ta valg i livene sine. I dag har vi ikke et system for beslutningsstøtte i Norge, så de som har behov for beslutningsstøtte, får ofte tildelt en verge. Da er det vergen som formelt sett har makt til å ta viktige avgjørelser i personens liv. Er man i tillegg registret som «ikke samtykkekompetent», er man ansett som en som ikke evner å mene noe om eget liv. Dette bryter med menneskerettighetene, og rammer i særlig grad funksjonshemmede. Uloba er derfor i gang med å utvikle modellen Beslutningsstøtteråd (tidligere kalt Mikrostyre).

I 2019 var det 42 000 voksne mennesker med verge i Norge. 40 prosent av dem var registrert som «ikke samtykkekompetente».

Independent Living-bevegelsen i USA inspirerte oss til å utvikle likestillingsverktøyet borgerstyrt personlig assistanse (BPA) i Norge. Nå er vi inspirert av organisasjonen Vela i Canada, og i gang med et prosjekt for å utvikle et nytt likestillingsverktøy; beslutningsstøtteråd. Dette  er en modell for formalisert støtte til å ta beslutninger.

Vi har tatt utgangspunkt i «microboards», som Vela Canada har utviklet gjennom 30 år. Vi kalte også vår modell «Personlig mikrostyre» da vi startet prosjektet, men endret navn på modellen for å tydeliggjøre at makten ligger hos den som søker beslutningsstøtte.

Hva er beslutningsstøtte, og hvem trenger det?

Vi trenger alle beslutningsstøtte, men i ulike former. Det finnes flere former for dette.  En form er den vi bruker når vi spør hverandre om råd før vi tar mindre eller større valg. For eksempel: Hva burde jeg se etter når jeg skal kjøpe leilighet? Hva skal jeg lage til middag i dag? Hva betyr dette brevet?

Noen trenger å få informasjon i tilgjengelig format, som for eksempel en lettlest-versjon. Noen trenger at andre kan tolke dem for å kunne få frem sine preferanser og vilje. Noen trenger at andre kan formidle deres ønsker og preferanser for dem. Noen trenger at andre setter ting i sammenheng for dem.

Vi er alle ulike og trenger ulike former for beslutningsstøtte, men likhetstrekket for noen av oss er at vi kan ha behov for en formalisert form for beslutningsstøtte. Derfor finnes det ulike modeller for beslutningsstøtte. Beslutningsstøtteråd er én slik modell.

Vi ser på beslutningsstøtte i et menneskerettsperspektiv. Det betyr at vi knytter beslutningsstøtte til selvbestemmelsesretten – det at alle har rett til å bestemme i sitt eget liv.

Hvorfor et prosjekt?

Fordi vi er en Independent Living-organisasjon som jobber for at alle vi som er funksjonshemmede skal kunne gjøre frie valg i livet vårt, på lik linje med andre. I dag er det ikke slik i Norge. I Norge har vi en vergemålslov som bryter med retten til selvbestemmelse.

Kan jeg få et beslutningsstøtteråd i dag?

Modellen er ikke ferdig utviklet enda. Målet med dette prosjektet, er at alle som har behov for det skal kunne få tilgang til beslutningsstøtteråd i fremtiden. Ved prosjektslutt i desember 2022, vil vi vite mer om veien videre.

Dette gjør vi

Uloba kjemper i 2021-2022 for beslutningsstøtteråd som likestillingsverktøy ved å:

  • Oppnå gjennomslag for at vergemålsloven endres i tråd med forpliktelser Norge har etter CRPD-konvensjonen.
  • Få regjeringen til å nedsette et utvalg for å utrede et system for beslutningsstøtte, slik FN etterlyser.
  • Oppnå at beslutningsstøtteråd blir et reelt alternativ til vergemål.
  • Få vedtatt en lov om beslutningsstøtte.