Regjeringen har fått BPA-utredningen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har fått utredningen fra BPA-utvalget. Hun lover å lese den med utgangspunkt i at funksjonshemmedes FN-konvensjon skal inn i norsk lov.

BPA-utvalget har jobbet i to år med å foreslå forbedringer i BPA-ordningen. Forslagene er samlet i den offentlige utredningen «NOU 2021:11 – Selvstyrt er velstyrt» (lenke), som utvalgsleder Marianne Skattum overrakte til Ingvild Kjerkol 16. desember.

BPA-utredningen foreslår blant annet dette:

  • Senke timegrensen fra 32/25 til 20 timer per uke
  • Innføre en rett også under 20 timer ved særlig behov, når det ikke medfører vesentlig økte kostnader for kommunen
  • Tydeliggjøre adgangen til å få innvilget ordningen også for dem som ikke omfattes av retten
  • Videre utredning av å heve aldersgrensen
  • Gjøre det enklere å bevege seg over kommunegrenser
  • Utvide BPA arenaene til også å gjelde barnehage, SFO, skole og høyere utdanning

Et mindretall står bak hovedstandpunkter

Da hun overrakte utredningen, sa Marianne Skattum flere ganger «Utvalget mener», men på flere punkter er det bare et mindretall som mener det hun referer til. Flere av mindretallsforslagene er også gjengitt som utvalgets forslag på regjeringens nettside.

For eksempel er det flertall i utvalget for å flytte BPA ut av helselovgivningen, og det er flertall for at staten skal overta ansvaret for BPA. I dag har kommunene dette ansvaret.

Regjeringen vil se på utredningen med CRPD-briller

Regjeringen har lovet i Hurdalsplattformen å videreutvikle BPA. De har også lovet å ta FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk lov.

– Vi lover å ha de brillene på når vi leser BPA-utredningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

I dissensforslaget fra de fire utvalgsmedlemmene som representerer funksjonshemmede, står det blant annet at de ønsker en egen BPA-lov hjemlet i likestillingsloven og forankret i FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

Les mer om funksjonshemmedes eget lovforslag her (lenke).

Se nettmøte om BPA-lovforslaget klokka 14 (lenke til møteomtale).