Kvalitets- og miljøpolicy

Uloba Independent Living Norge SA (Uloba) sin kvalitets- og miljøpolitikk baserer seg på Ulobas visjon og samfunnsoppdrag.
Et hovedpremiss for kvalitets- og miljøpolicyen er et stadig og kontinuerlig fokus på forbedring.

Ulobas kvalitetspolitikk

Uloba har et prosessorientert ledelsessystem for kvalitet med fokus på tillitsbasert ledelse. Kvalitetspolitikken skal være retningsgivende for de konkrete målbare målene Uloba setter seg i sitt arbeid, både som samfunnspolitisk aktør og som tilrettelegger av BPA og andre assistanseordninger.

Uloba skal derfor:

 • Ha fokus på å lytte til tilbakemeldinger fra medlemmene og arbeidslederne.
 • Ha riktig og nok kompetanse i organisasjonen (likepersonkompetanse, formalkompetanse og realkompetanse).
 • Systematisk legge til rette for opplæring og kompetanseheving for arbeidsledere, assistenter og administrativt ansatte.
 • Ha minst 50% funksjonshemmede ansatte med likepersonkompetanse i administrasjonen.
 • Ha et supportsenter som er tilgjengelig for arbeidsledere og assistenter 24/7.
 • Arbeide med både politikkutforming og politikkpåvirkning.
 • Ha et fokus på tilrettelegging av Borgerstyrt personlig assistanse, funksjonsassistanse og utvikling av modell for beslutningsstøtte.
 • Være en kamporganisasjon og et kompetansesenter med spisskompetanse på BPA som likestillingsverktøy. Ha god kjennskap til funksjonshemmedes situasjon i samfunnet og til relevant lovverk.
 • Ha en virksomhet som bygger på funksjonshemmedes egenerfaring i møte med samfunnet. Fremme likestilling, likeverd, frihet, antidiskriminering, selvstendighet og uavhengig liv, i tråd med Independent Living-ideologien.
 • Innfri kravene i ISO9001:2015 og være sertifisert i henhold til denne standarden.

Ulobas miljøpolitikk

Ulobas miljøpolitikk reflekterer Ulobas holdning til de miljøpåvirkningene Ulobas kjernevirksomhet påfører det ytre miljø og er tett knyttet til kvalitetspolitikken.

Uloba skal derfor:

 • Sikte på å bidra inn mot FNs bærekraftsmål i sine miljømål.
 • Ha som mål å drive sin virksomhet på en måte som påvirker miljøet i mulig negativ grad og på en bærekraftig måte.
 • Gjennomføre årlige miljøregnskap, måle miljøpåvirkning på de prioriterte områdene og sette seg kortsiktige og langsiktige målbare miljømål.
 • Ha et ledelsessystem for miljø med samme omfang og avgrensing som ledelsessystemet for kvalitet.
 • Innfri kravene i ISO14001:2015 og være sertifisert i henhold til denne standarden.