Husk Bente Skansgårds Independent Living-fond!  

Fondets logo med et grønt tre og navnet på fondet.

English version.

Har du noen spennende prosjekter på gang for 2023? Husk at du kan søke om økonomisk støtte.

Bentes Skansgårds Independent Living-fond skal støtte funksjonshemmede med stipender som gir mulighet til frihet, selvbestemmelse og deltagelse i samfunn og arbeidsliv. Fondet skal øke kunnskapen om Independent Living-bevegelsen ved å støtte utveksling av erfaring og kompetanse funksjonshemmede imellom.

– Søknadsfristen er ikke før 9. februar, men det begynner å bli på tide å søke, sier Vibeke Marøy Melstrøm, generalsektretær i Uloba. Jeg oppfordrer alle til å tenke bredt og gjerne tipse andre om å søke, her vil vi ha inn så mange søknader som mulig, sier hun.

Stiftelsen støtter funksjonshemmede med stipend for studier, studiereiser, utviklingsprosjekter, informasjonsarbeid, likepersonsarbeid og annet som har som formål å fremme funksjonshemmedes mulighet til frihet, selvbestemmelse og deltagelse i samfunnsliv og arbeidsliv.

Støtte til å delta på Independent Living-festivalen 2023! 

Deltakere i Stolthetsparaden samlet på Universitetsplassen
Stolthetsparaden under Independent Living-festivalen.

Vi minner om at du kan søke fondet om støtte til å delta på Independent Living-festivalen 2023. Utgifter til festivalen kan for eksempel være reise og opphold for deg selv og eventuelle assistenter. 

Søknadsprosessen

Søknaden må minst inneholde:

  • Kort presentasjon av søker.
  • Tittel som beskriver aktiviteten det søkes om.
  • Bakgrunn og formålet med aktiviteten.
  • Beskrivelse av aktiviteten samt når og hvor den er tenkt gjennomført.
  • Beskrivelse av antatt betydning av aktiviteten.
  • Totalt budsjett for aktiviteten.
  • Konkret søknadssum og tidsestimat på aktiviteten må fremkomme av budsjettet.
  • Hvis det også søkes økonomisk støtte fra andre kilder, må det opplyses om dette. (Det gis ikke midler til ordinær drift.)
  • Kontaktopplysninger, herunder epost, telefon og adresse samt bankkontonummer (utenfor Norge også IBAN-nummer).

Både søknad og sluttrapport må skrives på ett av følgende språk: engelsk, norsk, svensk eller dansk.

Emnefeltet skal merkes med «Søknad» og «årstall» (Eks: «Søknad 2023»). Alle søkere vil motta en bekreftelse (e-post) på at søknaden er mottatt. Send søknad med eventuelle vedlegg på e-post innen 9. februar.

Nb: Søknaden må være mottatt av stiftelsens styre innen fristen. For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.​

Rapportering

Alle som mottar midler fra stiftelsen forplikter seg til seg til å utarbeide en sluttrapport på gjennomført aktivitet. Rapporten skal sendes stiftelsen senest to måneder etter gjennomført aktivitet. Strekker aktiviteten seg utover ett år, skal det sendes inn halvårsrapporter i tillegg til sluttrapporten.

Søkere som innvilges midler, vil bli tilskrevet (epost) om dette. Søkere som blir avvist blir ikke tilskrevet. Innvilgede søknader vil bli publisert på stiftelsens nettside 9. mai.

Har du spørsmål, send oss en  e-post.

Vedtektene for stiftelsen finner du her:Vedtekter for Stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living-fond

Fondet er opprettet av Uloba – Independent Living Norge.