Trondheim snur!

Illustrasjonsfoto av Trondheim om vinteren.
Foto: Sebastian Olafsson/Wikimedia Commons

Den omstridte BPA-konsesjonen i Trondheim kommune blir trukket tilbake og arbeidsledere kan få Ulobas BPA som før. Tirsdag 24. januar vil formannskapet vedta å få BPA-konsesjonen stoppet.  

En stor takk til alle medlemmer, arbeidsledere og ansatte, politikere i Trondheim, organisasjoner og andre samarbeidspartnere som har stått på for å stanse konsesjonen. Den ville gitt alvorlige konsekvenser for funksjonshemmede med assistansebehov i Trondheim! 

Ville gitt en dårligere tjeneste

Lille julaften i fjor utlyste administrasjonen i Trondheim kommune ny tjenestekonsesjon for BPA. Kommunen ønsket å legge begrensninger på utenlandsreiser, og de ønsket å innføre Norges laveste timepris for BPA. Den lave timeprisen ville medført at Uloba ikke kunne innfri på vår tariffavtale med Fagforbundet. Dette ville gitt assistentene i Trondheim dårlige vilkår og en dårligere tjeneste for arbeidslederne.

Tjenestekonsesjon

  • En konsesjon er en tillatelse, godkjenning til å drive virksomhet eller levere en tjeneste.
  • Når en kommune lyser ut konsesjon for Borgerstyrt personlig assistanse, lyser den altså ut en rammeavtale for hvordan BPA-ordningene i kommunen skal kunne se ut.
  • BPA-tilretteleggeren kan så søke om konsesjon, om tillatelse til å levere sine tjenester i den aktuelle kommunen, i henhold til rammeavtalen.
  • Denne søkeprosessen kalles en konkurranse, BPA-tilretteleggere og -leverandører “konkurrerer” om å få levere sin BPA i kommunen.

Arbeiderpartiet vil avlyse  

BPA-konsesjonen skal behandles i formannskapet tirsdag 24. januar, men i dag, torsdag 19. januar kom meldingen om at Arbeiderpartiet vil fremme forslag om å avlyse konkurransen. Arbeiderpartiet har med seg et flertall i formannskapet, i denne saken, og formannskapsmedlem og Ap-politiker Sara Shafighi vil kreve at konsesjonen blir stoppet. Det blir i stedet foreslått at den gjeldende avtalen i Trondheim skal gjelde inntil et ekstra år. Arbeiderpartiet ønsker også at organisasjoner og Rådet for funksjonshemmede blir involvert og lyttet til, når administrasjonen skal utforme ny tjenestekonsesjon. 

Voldsomt engasjement i Trondheim

De siste ukene har det vært et voldsomt engasjement for å kreve utlysningen stanset. Arbeidsledere og medlemmer i Trondheim, NHF Trondheim og ulike organisasjoner har alle gjort en stor jobb for å påvirke politikere i kommunen.  

– De foreslåtte kuttene vil gå utover friheten til mange mennesker i Trondheim. Det kan være noen du kjenner; en venn, en kollega eller en nabo. Det vil påvirke barn med BPA. Det vil redusere foreldre med BPAs mulighet til å delta i livet til barna sine. Mennesker med alvorlige sykdommer, som ALS, vil miste det de har av frihet i livets siste fase. Den viktige stabiliteten som BPA gir mennesker på autismespekteret, vil forvitre, skrev Martine Eliasson i Uloba og Ida Hauge Dignes i Medvind Assistanse, i Trønderdebatt (lenke), om konsesjonsutlysningen.

Unnlot å involvere Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunedirektøren i Trondheim kommune valgte ikke å involvere Rådet for funksjonshemmede, før konsesjonen ble utlyst. Dermed brøt Kommunedirektøren med kommuneloven som pålegger administrasjonen å la Rådet uttale seg i saken. Rådet i Trondheim innkalte til ekstraordinært møte og fattet vedtak om at konsesjonen skulle stanses. 

NHF Trondheim, Blindeforbundet lokalt, Fagforbundet i Trondheim og hovedorganisasjonen Virke, har alle gjort en stor jobb med å påvirke politikere til å gripe inn. Arbeidsledere, medlemmer og ansatte i Uloba kontaktet politikere og medier. Bystyrerepresentanten, Kjetil Utne, var den som engasjerte seg mest synlig i denne debatten, men alle partier har hatt konstruktivt arbeid rundt denne saken. På vårt medlemsmøte deltok politikere fra syv partier. Dette viser at politikerne i Trondheim er engasjerte og vil følge saken tett fremover.