Tilstandskartleggingen 2024 – årets viktigste undersøkelse! 

I år som tidligere år har vi sendt ut spørreundersøkelsen Tilstandskartleggingen på SMS til alle arbeidsledere og medlemmer. 

Den uvurderlige kunnskapen du gir oss ved å delta i Tilstandskartleggingen gjør oss til et kompetansemiljø for BPA i Norge, som politikere og fagfolk vil lytte til. Du hjelper oss også med å stake ut den politiske kursen. Dine anonyme tilbakemeldinger brukes direkte i det politiske arbeidet for en bedre hverdag med BPA – og du er med på å sette den politiske agendaen i Norge!   

Mindre prat – mer handling

Vi mener at BPA er en måte å oppfylle våre menneskerettigheter på, – en måte å sikre at du som trenger BPA, får leve livet og ta valgene du ønsker deg. Derfor er noen spørsmål personlige, som hvordan du bor, og om du har fått vedtak om BPA eller ikke. Dette er med på å skape et reelt bilde av hvordan funksjonshemmede har det og hvordan levevilkårene våre er.  

Tilstandskartleggingen fra tidligere år viser at mange funksjonshemmede ikke tør å flytte til en annen kommune i frykt for å miste BPA-vedtak og -timer. Mange får ikke ta utdanning og kommer ikke ut i arbeid, selv om de ønsker det. Slik kan vi ikke ha det i Norge.  

Undersøkelsen brukes til å lage en rapport som blir presentert for politikere, fagmiljø og media hver høst under Skansgård-forelesningen.  

Vi håper at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen. Alle opplysninger vi mottar blir anonymisert.