Stolte assistenter på jobb for likestilling

Assistenter under Stolthetsparaden 2016. Alle har på seg røde t-skjorter med teksten "Stolt, sterk, synlig!" og holder en stor fane der det står "Stolte assistenter!".
Stolthetsparaden 2016.

Personlige assistenter i Uloba opplever at tariffavtalen sikrer dem gode arbeidsvilkår. Ulobas assistentundersøkelse fra 2023 viser at en svært høy andel av Ulobas assistenter er fornøyd med jobben sin.

Stolte assistenter

Nesten alle de som svarte på Ulobas assistentundersøkelse er stolte over å være assistent. Ulobas mål har alltid vært å ha stolte assistenter som liker å gå på jobb. Over 90 prosent opplever også at Uloba verdsetter den jobben de gjør.

Over 90 prosent av de som svarte opplever at de har et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, og en svært høy andel av dem som svarte er fornøyd med opplæringen arbeidslederen har gitt dem. Uloba har med andre ord en skyhøy andel fornøyde assistenter. 

Nesten alle som svarte opplever at de har mulighet til å påvirke arbeidshverdagen sin slik at de kan utføre arbeidsoppgaver på en måte som ivaretar helse og sikkerhet. Dette er en positiv utvikling fra forrige undersøkelse.

Takk til assistentene som deltok

Vi takker alle assistenter som gjennom å svare på undersøkelsen har bidratt til å gjøre Ulobas BPA enda bedre. Svarene er med på å gi oss verdifull kunnskap om hvordan det er å være assistent i Uloba. Dermed kan vi utvikle en BPA til det beste for både arbeidsledere og assistenter. 

Godt arbeidsmiljø

Over 90 prosent opplever at arbeidsleder er en god leder. Det er gledelig at så mange av arbeidslederne våre er gode ledere for assistentene sine.

Undersøkelsen viser også at de aller fleste som svarer opplever at de bidrar til at den de assisterer blir likestilt og kan leve et selvstendig liv.

Tariffavtale sikrer gode arbeidsvilkår

Videre opplever nesten 90 prosent av de som svarte på undersøkelsen at de får god oppfølging fra supportsenteret vårt. Dette er en god tilbakemelding til våre supportmedarbeidere. De spurte synes også at tariffavtalen med Fagforbundet er med på å sikre gode arbeidsvilkår, i tillegg til det HMS-arbeidet arbeidslederne gjør i den enkelte ordning. 

En utfordring på HMS-området er at rundt halvparten av de som svarte trenger mer informasjon om hvordan de skal melde avvik og kritikkverdige forhold. Fire av ti assistenter trenger mer informasjon om hva de skal gjøre dersom hen skader seg når hen er på jobb. Mange etterlyser mer informasjon om tariffavtalen og verneombudene. Dette vil vi ta med oss og jobbe videre med.

Meningsfullt arbeid

En høy andel opplever også at tariffavtalen mellom Fagforbundet og Uloba sikrer dem gode arbeidsvilkår. Samtidig har mange behov for mer informasjon om tariffavtalen og verneombudene.

Funnene er ganske like funnene i Assistentundersøkelsen 2021. På noen områder har det vært en positiv utvikling. Samlet viser resultatet av undersøkelsen at assistentene har en positiv opplevelse av arbeidsvilkårene de har i Uloba, og at assistentjobben er svært meningsfull for det store flertallet.

Vi tar med oss funnene fra Assistentundersøkelen videre i arbeidet for landets beste BPA-løsning, både for assistenter og arbeidsledere, og takker for alle de nyttige svarene.