Staker ut kursen for likestillingsarbeidet

Bilde fra Independent Living-festivalen. Mann i elektrisk rullestol med hvit t-skjorte holder opp en parole med teksten «La oss bestemme selv!».

Vi har nå en unik mulighet til å få gjennomslag for at BPA skal bli det likestillingsverktøyet det var ment å være. Alle Uloba sine likestillingsverktøy skal bidra til at vi funksjonshemmede får levet det livet vi selv ønsker.
Uloba sitt politikkdokument for likestilling av funksjonshemmede 2022-2023 ligger nå klart.

Mulighet for gjennomslag

I Ulobas politikkdokument ligger føringene for det politiske arbeidet vårt. Det er dette dokumentet vi styrer etter når vi tar beslutninger eller velger retning. Dokumentet er behandlet på årsmøtet og i Ulobas styre, og følges opp av en plan for politisk påvirkning. 
Politikkdokumentet viderefører arbeidet for at BPA skal være et likestillingsverktøy, og i dokumentet finner du våre viktigste kampsaker 2022-2023.

Den første kampsaken er BPA som likestillingsverktøy

BPA skal ikke være en helse- og omsorgsordning, men et likestillingsverktøy som bidrar til at du som funksjonshemmet kan leve det livet du ønsker å leve.
Ordningen vil bli formet av regjeringens og Stortingets oppfølging av det BPA-utvalget har kommet fram til.

BPA-utvalget ble satt ned av forrige regjering for å se på rammene for BPA-ordningen, og utvalget la fram sin BPA-utredning i en Norsk Offentlig Utredning, NOU, som skulle se på alle sider ved BPA-ordningen. Et mindretall av medlemmene, som besto av funksjonshemmedes representanter i utvalget, la fram en dissens til NOUen. Det betyr at de syntes at de andre medlemmene ikke la nok vekt på BPA som et likestillingsverktøy i NOUen, og derfor skrev de sitt eget alternative lovforslag, som la mer vekt på likestilling og frihet.

Det er store forskjeller i hvordan kommunene forvalter BPA-ordningen. Vi mener at BPA må ut av Helse- og omsorgstjenesteloven, fordi plasseringen i denne loven er hovedgrunnen til diskrimineringen vi opplever. BPA skal ikke handle om helse og omsorg, men om likestilling og frihet. Uloba kjemper for at du skal kunne ta med deg BPA-ordningen din dit du befinner deg, og selv definere hva du trenger assistanse til. Vi vil at retten til BPA skal gjelde alle som har behov, uansett alder og antall timer.

Den andre kampsaken er at funksjonshemmedes menneskerettigheter oppfylles

Uloba kjemper for å oppnå gjennomslag for en BPA-ordning som tar utgangspunkt i CRPD, FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter. Ulobas Tilstandskartlegging 2022 viser at de rettighetene vi funksjonshemmede har, ikke blir oppfylt. Mange funksjonshemmede får ikke oppfylt drømmen om utdanning og arbeid. Det er funksjonshemmede selv som har kjempet fram CRPD, for at vi skal være fullverdige borgere og ikke brukere av velferdsstaten. Selv om CRPD er ratifisert av Stortinget, noe som betyr at Norge er forpliktet til å følge den, er ikke konvensjonen skrevet inn i norsk lov. Etter mye påvirkningsarbeid har vi fått løfte om at CRPD skal innlemmes i norsk lov, men vi vet enda ikke hvordan. Uloba vil at konvensjonen tas inn i menneskerettsloven, for da vil CRPD veie tyngst hvis den er i konflikt med annet lovverk.

Den tredje kampsaken er beslutningsstøtteråd som likestillingsverktøy

I tillegg til BPA har Uloba utviklet et nytt likestillingsverktøy kalt beslutningsstøtteråd, som er en måte å få bistand til å ta viktige beslutninger i livet på. FN sier at alle land skal ha et system som kan bistå deg som trenger en formalisert form for støtte til å ta valg i livet ditt, kalt beslutningsstøtte. Den norske vergemålsloven bryter med retten til å bestemme over seg selv. Når en verge bestemmer på vegne av deg mister du retten til å bestemme over deg selv, og det er et brudd med menneskerettighetene dine. Uloba har utviklet én mulig modell for beslutningsstøtte, som vi kaller beslutningsstøtteråd. Et beslutningsstøtteråd består av mennesker som kjenner deg godt og som kan tolke din vilje etter beste evne, og dermed hjelpe deg å ta beslutninger i ditt liv som er i tråd med hva du ønsker.

Vi vil presentere erfaringene fra vårt prøveprosjekt med beslutningsstøtteråd våren 2023. Samtidig vil vi gi innspill til regjeringens gjennomgang av vergemålsloven om at ordninger for beslutningsstøtte er helt nødvendig for at Norge skal innfri de forpliktelsene vi har etter CRPD.

Uloba arbeider for å få regjeringen til å utforme en Lov om beslutningsstøtte og et system for beslutningsstøtte, slik FN etterlyser. Slik kan du som trenger beslutningsstøtte utøve din rett til selvbestemmelse som alle andre.

Den fjerde kampsaken er «de rettsløse barna»

Funksjonshemmede barn og unge får ikke oppfylt sine rettigheter etter FNs barnekonvensjon, CRPD og den norske Barneloven, viser Ulobas Tilstandskartlegging 2022 og andre undersøkelser.

Nesten 8000 barn sendes bort fra familien hele eller deler av tiden. Det betyr at foreldrene får vedtak om «avlastning» i stedet for at barnet får vedtak om assistanse.

64% av funksjonshemmede har bare fullført grunnskoleutdanning, og mange barn og unge med assistansebehov får ikke delta på fritiden på lik linje med sine jevnaldrende. Hvert tiende funksjonshemmet barn blir utsatt for mobbing, vold eller overgrep. For få unge med assistansebehov får mulighet til å ta høyere utdanning, noe som kan forklare hvorfor bare 37,4% av oss funksjonshemmede er i arbeid.

Uloba vil at barn skal få en selvstendig rett til BPA, slik at de kan vokse opp med familien sin og delta i aktivitet på lik linje med sine jevnaldrende. Barn og unge skal ha tilstrekkelig assistanse hjemme, på fritiden, på skolen/utdanningsstedet og på jobb. Vi vil at barn og unge skal ha en sømløs assistanse til å være aktiv på alle arenaer og dermed oppnå full samfunnsdeltakelse. Vi vil at unge med assistansebehov skal få ta med seg BPA-vedtaket sitt dit de skal studere, enten de studerer i Norge eller i utlandet.