Se alle partienes politikk for funksjonshemmede

[ingress]BPA og FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter er viktige for vår likestilling. Her finner du en oversikt over hva de ulike partiene skriver om dette i sine valgprogram.[/ingress]

I neste stortingsperiode vil vi at Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) skal gi oss funksjonshemmede muligheten til å leve det livet vi vil, slik andre kan. Altfor få har denne muligheten i dag.

Vi vil også at funksjonshemmedes grunnleggende rettigheter skal ligge til grunn for lovene som gjelder i Norge. Da må FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) tas inn i lovverket.

Hvilke politikere vil jobbe for disse endringene etter valget i høst? Vi kan ikke garantere hvem som er med og kjemper for vår likestilling de neste fire årene, men vi kan i hvert fall vise hvor tydelige valgløfter de gir. Her er partienes løfter for funksjonshemmedes likestilling.

Fremskrittspartiet

Dette skriver Fremskrittspartiet om BPA i sitt valgprogram:

“Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et verktøy for å gi mennesker med funksjonsnedsettelser muligheten til et mest mulig normalt og verdig liv. Vi vil forskriftsfeste dagens retningslinjer for BPA for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt. Vi vil også at BPA skal rettighetsfestes som et likestillingsverktøy, ikke som en del av helselovgivningen. Tilbudet bør finansieres gjennom NAV gjennom overslagsbevilgning. Brukere som har krav på BPA skal kunne kreve egen bolig, senest ved fylte 25 år.
Fremskrittspartiet vil:
(…)

  • videreutvikle BPA som et likestillingsverktøy, organisert under NAV og gjennom overslagsbevilgning
  • tydeliggjøre regelverket om funksjonshemmedes rett til å motta tjenestene i valgfri bolig”

Fremskrittspartiet skriver ingenting om FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter.

Her kan du lese valgprogrammet for Fremskrittspartiet (lenke).

Høyre

Høyre skriver ikke om funksjonshemmedes FN-konvensjon i sitt program. Dette skriver de om BPA:

“Studenter med funksjonsnedsettelser må få mulighet til mer fleksible utdanningsløp, bostøtte tilpasset særskilte behov og en bedre overgangsordning for BPA ved flytting til studiekommune. (…) BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) er en viktig ordning som må sikre reell likestilling og deltagelse i samfunnet for funksjonshemmede som har rett på denne ordningen i henhold til lovverket.”

Her finner du Høyres partiprogram (lenke).

Kristelig Folkeparti

I programmet til Kristelig Folkeparti står det at paritet vil:

“- Inkorporere konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRDP) i norsk lov.
– Sikre at BPA blir et reelt likestillingsverktøy, også for barn og unge med funksjonsnedsettelser, som sammen med andre assistanseordninger skal sikre selvbestemmelse, aktivitet og deltakelse i dagligliv, utdanning, arbeid og fritidsaktiviteter, også etter fylte 67 år.”

Her kan du lese KrF sitt valgprogram (lenke).

Venstre

Venstre skriver:

“Vi vil at alle skal ha retten til å bestemme over egen hverdag. Funksjonsvariasjon skal ikke hindre aktiv deltakelse, adgang til utdanning eller arbeidsliv.

For oss handler dette om likestilling, likeverd og en rettighetsfestet frihet til å bestemme over eget liv. Derfor vil vi ta FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven, og gjennomgå vergemålsordningen med sikte på å endre den til en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD.

Det er viktig at personer med funksjonsvariasjoner selv bestemmer over egen hverdag, også over den praktiske hjelpen de får. Alle sider ved assistansen skal være brukerstyrt. 

Universell utforming sikrer frihet og muligheter for alle. Brukerstyrt personlig assistent (BPA), tolketjeneste, digital og fysisk tilrettelegging er avgjørende for at alle kan delta. Vi vil derfor at flere skal få innvilget BPA ved behov, og selv bestemme hva den støtten skal innebære.

Brukerne skal være sjefen. Derfor vil vi at familie eller nærstående skal kunne lede assistanseordningen på vegne av eller i samråd med den som har funksjonsvariasjon.

Les hele partiprogrammet til Venstre (lenke).

Senterpartiet

Senterpartiet skriver i sitt valgprogram at partiet vil:

– Oppheve vergemålsloven og innføre en beslutningsstøtteordning i tråd med CRPD.
–Inkorporere FN’s konvensjon for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) i norsk
lov.
– Sikre personer med funksjonsnedsettelser reell mulighet til å velge bosted og boform.
– Tilby BPA-ordninger med god brukermedvirkning som bidrar til likeverd, selvbestemmelse og
samfunnsdeltakelse.
– Utvide ordningen med funksjonsassistanse til flere funksjonshemninger. Dette kan samordnes med
BPA.
(…)
– Gi BPA-ordningen et lavere innslagspunkt for statlig finansiering. Kommunal utgift per bruker skal
ikke overstige 1,5 mill. kroner.”

Last ned Senterpartiets valgprogram her (lenke).

Miljøpartiet De Grønne

MDG skriver dette i sitt arbeidsprogram:

“(Miljøpartiet De Grønne vil) Innta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, på samme måte som FNs barnekonvensjon og FNs
kvinnekonvensjon. (…)

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ( CRPD) må i sin helhet implementeres i norsk lov og eksisterende norske lover må ikke bryte med CRPD. Alle borgere har rett til å engasjere seg, delta og bidra i demokratiet, og det er storsamfunnets plikt å legge til rette for like muligheter uavhengig av funksjonsnivå.

De Grønne vil at FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne ( CRPD) tas inn i sin helhet i lovverket ved å inkorporere CRPD og tilleggsprotokoller uten merknader og følge opp FNs kritikk av Norge. Det bør utarbeides en rapport som dokumenterer systematiske brudd på menneskerettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser. Staten må fortsatt ha oversikt over utviklingen av likestillingspolitikken for funksjonshemmede og legge fram årlige statusrapporter.”

Om BPA står dette i MDGs arbeidsprogram:

“De Grønne vil at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal fullfinansieres av staten, at BPA-tilbudet skal være universelt og ikke avgjøres av alder, kjønn eller postadressen til de som trenger ordningen. (…) At BPA-tilbudet ikke er avhengig av antall timer assistansebehov, alder, kjønn eller postadressen til brukeren, men er universelt og at midlene til BPA skal følge brukeren. At fritid og samfunnsdeltagelse skal vektlegges like mye som primære behov i tildelingen av BPA-timer. Utrede om BPA-ordningen bør fullfinansieres av staten, og ansvaret for ordningen flyttes til arbeids- og sosialdepartementet. Det må legges klare føringer for kommunens forpliktelser og reguleringsadgang. Utvide ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet, og at ordningen samordnes med andre assistanseordninger som BPA og annen praktisk bistand. Funksjonsassistentordningen må utvides slik at den også inkluderer personer som er på arbeidsutprøving, har en midlertidig ansettelse, har praksisplass, jobber frilans og for de som studerer på voksenopplæring, høyere utdanning eller fagskoler.”

Les Miljøpartiet De Grønne sitt arbeidsprogram her (lenke).

Arbeiderpartiet

Dette vedtok Arbeiderpartiet på sitt landsmøte i april:

“Arbeiderpartiet vil jobbe for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal oppnå sine fulle rettigheter til deltakelse på alle samfunnets arenaer på lik linje med alle andre, ved å sikre at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) realiseres i alle deler av samfunnet. (…) Arbeiderpartiet vil (…) innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven.”

Og dessuten:

“Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i samfunnet. Vi vil sørge for at ordningen og finansieringen av BPA gir et best mulig universelt tilbud til de som trenger og ønsker det i alle kommuner.”

Les Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 (lenke).

Sosialistisk Venstreparti

SV skriver i sitt program at de vil:

“Jobbe for å endre tvangslovene i helse- og omsorgsvirksomheten slik at de blir uavhengige av funksjonsnedsettelse og diagnose og i samsvar med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). (…) Ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i den norske menneskerettighetsloven.”

Videre vil partiet:

“At personer som har rett på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal få dekket det gjennom folketrygden og ikke være avhengig av kommunens økonomi. Helsehjelp må inngå i BPA-ordningen.”

Les SVs valgprogram her (lenke).

Rødt

Rødt vedtok dette på sitt landsmøte i mars:

“(Rødt vil) Innlemme FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov, fjerne tolkningserklæringene mot artikkel 12, 14 og 25, og ratifisere tilleggsprotokollen om individklageordning.”

Og:

“Assistansen skal tilpasses assistansebehovet. De av oss med nedsatt funksjonsevne har rett på verktøy som gir frihet og likestilling til å delta i samfunnet. Vi vil åpne opp for at bruker kan benytte assistansen utenfor kommunen, på reise, i forbindelse med jobb, frivillighet og i fritiden utenfor hjemmet. Det skal være mulig å komme seg på jobb tidlig og være aktiv på kveldene.

Rødt vil:

  1. At personer med funksjonsnedsettelse selv skal bestemme hvem som skal assistere seg.
  2. At antall timer det er behov for assistanse beregnes ut fra en samlet vurdering fra fastlegen, spesialisthelsetjenesten og brukeren selv, i samarbeid med kommunen/tildelingsteamet. Når man regner ut timetall skal også ferie, støttekontakt, avlastning og praktisk bistand være inkludert i beregning.
  3. At BPA skal legge til rette for at tjenestemottaker skal kunne utføre dagligdagse foreldreoppgaver som levering i barnehage, bleieskift osv.
  4. Det skal være opp til tjenestemottaker (foreldre/verge hos mindreårige) om de ønsker avlastning i form av BPA eller andre former for avlastning.
  5. Sikre at personer som kvalifiserer til likestillingsverktøyet BPA ikke mister ikke rettigheten ved fylte 67 år.
  6. Sikre at det er offentlig og ideelle leverandører som skal tilby BPA-tjenester.”

Lenke til Rødts arbeidsprogram.