Ulobas vedtekter

Våre vedtekter ble sist endret etter årsmøtet 14. juni 2019.

Paragraf 1 – Navn og tilknytning

Samvirkeforetakets navn er Uloba – Independent Living Norge SA. Forretningskontoret er i Drammen kommune.

Uloba – Independent Living Norge SA er en del av Independent Living-bevegelsen, som er en verdensomspennende frigjøringsbevegelse av og for funksjonshemmede.

Paragraf 2 – Verdigrunnlag

Uloba – Independent Living Norge SA skal følge grunnprinsippene i Independent Living-bevegelsen om at funksjonshemming er samfunnsskapt og ikke en egenskap knyttet til individet. Independent Living-bevegelsens ideologi bygger på prinsippene om av-medikalisering, av-institusjonalisering og av-profesjonalisering.

Funksjonshemmede med assistansebehov skal selv kunne gjøre de samme valg som andre borgere på alle livets områder – så som utdanning, bosted, arbeid, fritid, familie – og ha full styring over sine egne liv.

Uloba – Independent Living Norge SA baserer sin virksomhet på utveksling av erfaring mellom funksjonshemmede med assistansebehov.

I Uloba – Independent Living Norge SA skal minst 50 % av de administrativt ansatte være funksjonshemmede. Funksjonshemmede med assistansebehov skal favoriseres til ledende stillinger.

Uloba – Independent Living Norge SA skal representeres utad av funksjonshemmede.

Paragraf 3 – Virksomhet og formål

Uloba – Independent Living Norge SAs virksomhet er å legge til rette for medlemmenes etablering, ledelse og drift av personlig assistanse og å drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Personlig assistanse er assistanse som ledes av medlemmet selv eller av den medlemmet selv utpeker. Uloba – Independent Living Norge SA skal gi nødvendig opplæring, veiledning, administrative ressurser og lederverktøy til medlemmene.

Uloba – Independent Living Norge SA skal legge til grunn prinsippet om universell utforming ved utvikling og innføring av lederverktøy. Lederverktøy skal legge til rette for ivaretagelse av arbeidsleders ansvar. Verktøy skal være mest mulig enkelt i bruk, fleksibelt og tilgjengelige for alle.

Uloba – Independent Living Norge SA er en ideell organisasjon som skal utvikle og aktivt arbeide for full likestilling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse for funksjonshemmede med assistansebehov. Målet er likeverdige og verdiskapende samfunnsborgere.

Uloba – Independent Living Norge SA skal rive samfunnsskapte barrierer, bekjempe diskriminering og umyndiggjøring, og fremme frigjøring for funksjonshemmede med assistansebehov.

Uloba – Independent Living Norge SA skal være det ledende kunnskaps- og kompetansesenteret på personlig assistanse i Norge.

Uloba – Independent Living Norge SA skal videreutvikle personlig assistanse som et verktøy for frigjøring og myndiggjøring.

Overskudd fra virksomheten skal utelukkende nyttes i samsvar med Uloba – Independent Living Norge SAs formål og kan ikke deles ut til medlemmene.

Uloba – Independent Living Norge SA skal oppnå sine formål gjennom egen virksomhet eller i samarbeid med andre aktører nasjonalt eller internasjonalt. Uloba – Independent Living Norge SA kan også drive virksomhet gjennom å eie aksjer eller andeler i andre selskap og foretak, opprette nye foretak og yte konsernbidrag til selskap hvor Uloba – Independent Living Norge SA er 100 % eier.

Paragraf 4 – Medlemskap

Som medlemmer kan opptas funksjonshemmede som har behov for personlig assistanse.

Med personlig assistanse menes praktisk assistanse som skal kompensere for medlemmets funksjonsnedsettelse og for de hindringene funksjonshemmede møter i samfunnet. Medlemmet selv, eller den medlemmet utpeker, leder assistansen.

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras. Flere personer kan ikke ha et medlemskap sammen. Utmelding må skje skriftlig.

Paragraf 5 – Andelsinnskudd

Den som skal bli medlem av Uloba – Independent Living Norge SA, må betale et andelsinnskudd. Andelsinnskuddet utgjør kr 300,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Andelsinnskuddet tilbakebetales ved opphør av medlemskapet.

Det enkelte medlem hefter ikke for Uloba – Independent Living Norge SAs forpliktelser utover sitt andelsinnskudd.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Paragraf 6 – Medlemmenes forpliktelser

Medlemmene skal arbeide for å fremme Uloba – Independent Living Norge SAs formål og verdier, samt oppfylle krav i de til enhver tid gjeldende vedtekter foretaksvedtak og avtaler.

Et medlem kan ikke etablere, ha eierskap i, ta oppdrag for, eller være ansatt i en virksomhet som driver i direkte konkurranse med Uloba – Independent Living Norge SA.

Paragraf 7 – Utelukkelse

Et medlem som ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Uloba – Independent Living Norge SA kan utelukkes etter samvirkeloven § 23 første ledd.

Beslutning om utelukkelse fattes av styret. Et medlem kan klage vedtaket om utelukkelse inn for årsmøtet etter reglene i samvirkeloven § 23 annet ledd.

Paragraf 8 – Styret

Styret skal ha åtte styremedlemmer. Seks styremedlemmer med inntil tre varamedlemmer velges av årsmøtet. To styremedlemmer og to observatører med varamedlemmer velges av og blant de ansatte etter reglene i representasjonsforskriften.

Årsmøtet velger styrets leder. Styret velger selv nestleder.

Av de representanter som velges av årsmøtet skal minst styrets leder, tre av styremedlemmene og to av varamedlemmene ha et assistansebehov.

Styrets leder og vararepresentanter til styret velges for en periode på ett år. Styremedlemmer velges for to år, likevel slik at bare halve styret er på valg hvert år.

Styret representerer Uloba – Independent Living Norge SA utad og tegner dets foretaksnavn. Styret kan gi andre fullmakt til å tegne foretaksnavnet etter bestemmelsene i samvirkeloven § 93.

Styret forestår den alminnelige forvaltningen av Uloba – Independent Living Norge SAs anliggender og sørger for gjennomføringen av vedtak truffet av årsmøtet.

Styret ansetter generalsekretær. Generalsekretæren representerer Uloba – Independent Living Norge SA i saker som faller inn under den daglige ledelsen, jf. samvirkeloven § 94.

Styret skal legge til rette for elektronisk kommunikasjon med medlemmene, jf. samvirkeloven § 6.

Paragraf 9 – Årsmøtet

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni. Årsmøtet kan avholdes i en annen norsk kommune enn forretningskommunen, jf. samvirkeloven § 45.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever det for å få behandler en klart angitt sak.

Styret skal sørge for at ekstraordinært årsmøte blir avholdt innen en måned etter at kravet ble fremsatt.

Årsmøtet skal innkalles med minimum to ukers skriftlig varsel. Innkalling kan sendes elektronisk til medlemmer som uttrykkelig har godtatt elektronisk kommunikasjon med foretaket, jf. samvirkeloven § 6.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, meldes skriftlig til styret senest fire uker før årsmøtet.

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøtet. Et medlem kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må også være medlem. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.

Medlemmer som er under vergemål, kan være representert ved verge forutsatt at deltakelse på årsmøtet er omfattet av vergemålet. Vergen skal legge frem dokumentasjon som viser at deltakelse på årsmøtet ligger innenfor vergemålet. Medlemmer som er under vergemål, kan være representert ved et annet medlem dersom dette medlemmet får særskilt fullmakt til å opptre på vegne av vedkommende. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
  • Valg av styre
  • Valg av valgkomité
  • Valg av revisor, dersom den tidligere revisor ikke lenger skal tjenestegjøre
  • Fastsettelse av honorar for styre og revisor
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet

Valgkomitéen velges blant medlemmene og skal ha tre medlemmer og ett varamedlem.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning om utdeling av foretakets midler til medlemmene. Som utdeling regnes enhver vederlagsfri overføring av verdier fra samvirkeforetaket til medlemmene, direkte eller indirekte. Som utdeling til et medlem regnes også enhver vederlagsfri overføring til medlemmets ektefelle, samboer eller partner, eller til personer som medlemmet er i slekt med eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante. Denne bestemmelsen kan ikke endres eller fjernes fra vedtektene.

Paragraf 10 – Vedtektsendring

Vedtektene kan endres av årsmøtet med 3/4 flertall hvis ikke et strengere flertallskrav følger av vedtektene eller samvirkeloven.

Paragraf 11 – Oppløsning

Oppløsning av foretaket må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Avstemmingen skal være skriftlig.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning om utdeling av foretakets midler til medlemmene. Ved oppløsning av Uloba – Independent Living Norge SA skal midler og eiendeler tilfalle formål som fremmer arbeidet med Independent Living i Norge.

Første og annet ledd kan ikke endres eller fjernes fra vedtektene. Annet ledd kan likevel endres med flertall som nevnt i § 10 hvis årsmøtet finner at Uloba – Independent Living Norge SAs formål best fremmes på annen måte.