Historie

Uloba – Independent Living Norge SA er en gründerbedrift som har blitt en større suksess enn noen turte å håpe på.

1991

17. oktober 1991 stifter de fem pionerene Tone Norli, Vibeke Marøy Melstrøm, Leif Sylling, Knut Flaaum og Bente Skansgård og 12 andre funksjonshemmede Uloba (Uavhengig Liv Oslo – Begrenset Ansvar). De deler en drøm om selv å styre egen assistanse og eget liv. I vedtektene står det at Uloba er en del av den internasjonale Independent Living-bevegelsen, og at målet er å skaffe medlemmene Borgerstyrt personlig assistanse (BPA).

Les mer om Independent Living.

Les mer om BPA.

1992

Pionerene starter med å holde kurs og veilede vordende arbeidslederne. Vi inngår vår første kontrakt. Uloba blir arbeidsgiver for assistentene til arbeidsleder Inger Jorun Christensen på Stovner i Oslo.

1993

Uloba blir med i European Network for Independent Living (ENIL). I påfølgende år bidrar flere «ulobister» i ENILs styre. Vi samarbeider tettest med andelslagene Stockholm Independent Living (STIL) og Gøteborg Independent Living (GIL).

1994

På oppdrag fra Sosialdepartementet skriver vi den første håndboken for arbeidsledere med BPA. I samarbeid med Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) holder vi kurs for arbeidsledere, deres assistenter og kommunalt ansatte over hele landet. Dette fortsetter vi med i påfølgende år.

1995

Vi arrangerer dagsseminar om BPA i Oslo med 184 deltakere. Sosialminister Hill-Marta Solberg (Ap) er blant innlederne. Vi gir ut tidsskrift og brosjyrer rettet mot funksjonshemmede og assistenter.

1996

Uloba går i dialog med Østlandsforskning og andre forskningsinstitusjoner om prosjekter som omhandler BPA-ordningen og funksjonshemmedes levekår mer generelt.

1997

Uloba har møter med Jagland-regjeringen og stortingspolitikere. Vi krever at BPA-ordningen skal bli styrket ved å bli skrevet inn i lovverket. En håndfull administrativt ansatte tar i bruk Ulobas nye kontorer i Tollbugata i Drammen.

1998

Uloba deltar på en demonstrasjon foran Stortinget der vi krever å få BPA inn i lovverket. Vår vekstperiode starter.

1999

Vi ansetter vår første regionale BPA-rådgiver (på Vestlandet). Vi arrangerer nasjonalt erfaringsseminar om BPA med over 100 deltakere i Oslo. En delegasjon fra Uloba deltar på den første internasjonale konferansen i Independent Living-bevegelsen i USA.

2000

Uloba oppnår en viktig politisk seier. BPA blir skrevet inn i sosialtjenesteloven. Sosial- og helsedepartementet følger opp med Rundskriv I-20/2000 der kommunene blir pålagt å tilby BPA til sine innbyggere (ekstern lenke). (BPA er i dag skrevet inn i helse- og omsorgstjenesteloven). Over 1000 personlige assistenter jobber for de 151 arbeidslederne som har BPA-ordningen sin i Uloba.

Les Rundskriv I-20/2000 på regjeringens nettside.

2001

Uloba feirer 10 år. Vi har nå BPA-rådgivere som bor og jobber i alle landsdeler. Uloba flytter inn i nye og større kontorlokaler i Drammen, skreddersydd våre behov.

2002

Vi lager nytt kurs- og informasjonsmateriell som også er tilgjengelig for synshemmede og blinde.

2003

Østlandsforskning publiserer en rapport som slår fast at arbeidslederne mener at Uloba er den tilretteleggeren som gir best opplæring, veiledning og oppfølging. Uloba runder 300 medlemmer.

2004

Vi avslutter prosjektet «Folk er folk» om BPA for funksjonshemmede som ikke kan være leder for sine assistenter. Prosjektet blir til den permanente ordningen BPA med assistansegarantist (nå kalt fungerende arbeidsleder). I påfølgende år ansetter Uloba flere BPA-konsulenter som selv er fungerende arbeidsledere for en nærstående person sine assistenter. Ulobas utviklingsarbeid og satsing fører til at vi hvert år får stadig flere medlemmer under 18 år, og flere voksne medlemmer med en kognitiv funksjonsnedsettelse.

Østensjø-dommen slår fast at arbeidsledere kan disponere assistansetimene fritt gjennom kalenderåret. Uloba begraver brukerbegrepet og blir et andelslag for borgerstyrt personlig assistanse (BPA).

2005

Helse- og omsorgsdepartementet sender ut rundskriv I-15/2005 til kommunene. Det styrker barn og voksne som ikke selv kan være arbeidsledere sin mulighet til å få BPA. Ulobas politiske arbeid sørger for at majoriteten av stortingsrepresentantene stiller seg positive til å rettighetsfeste BPA.

Les Rundskriv I-15/2005 på Regjeringens nettside.

2006

Uloba blir 15 år. Organisasjonen fortsetter å vokse.

2007

Den rødgrønne regjeringen sender det første forslaget om individuell rett til BPA til høring. I vårt høringssvar påpeker vi at forslaget må bli forbedret om rettighetsfestingen skal vært i tråd med intensjonene med BPA-ordningen. Det første forslaget om rett til BPA ble ikke vedtatt av Stortinget.

2008

Den årlige Stolthetsparaden i Oslo blir arrangert for første gang. Uloba har 826 medlemmer, rett under 5000 assistenter på lønningslisten og avtale om å tilrettelegge BPA i 154 kommuner og bydeler.

Stolthetsparaden 2008 med deltakere i lyseblå T-skjorter og en flammeblåser
Stolthetsparaden 2008.
Fotograf: Finn Ståle Felberg

2009

Uloba-medlem Inge Husmo saksøker staten etter at Randaberg kommune nektet å innvilge ham BPA-timer til å fylle rollen sin som far. Departementet snur før saken kommer opp i retten, og slår fast at foreldre med assistansebehov skal kunne få BPA til å følge opp barna sine.

2011

Uloba feirer 20 år med omlag 1200 deltakere i Stolthetsparaden og TV-sendt jubileumsshow fra Oslo Spektrum. Kommunesamarbeidet Vestregionen vest for Oslofjorden legger BPA ut på tjenestekonsesjon. I konsesjonsgrunnlaget framgår det at Vestregionen ønsker å utvanne BPA-ordningen. Uloba kan derfor ikke tilrettelegge for BPA i de 15 kommunene. I den påfølgende fireårsperioden kan ikke 181 Uloba-medlemmer ha ordningen sin i Uloba. Norsk standard for BPA er (NS8435) blir introdusert. Uloba oppfordrer kommunene til å bruke den.

2012

Uloba endrer organisasjonsform fra andelslag (BA) til samvirke (SA). Arbeidslederne i Uloba får mulighet til å sende inn digitale timelister. Verktøyet gjør det lettere å kontrollere at arbeidstidsbestemmelsene ble fulgt. Ulobas assistenter får egne verneombud.

2013

Den rødgrønne regjeringen legger frem sitt andre forslag til rettighetsfesting av BPA. Flere av momentene i forslaget bryter med intensjonen med BPA. Andre organisasjoner lar seg inspirere av Ulobas kritiske høringsuttalelse. Vi setter rett til BPA på dagsorden i valgkampen. De blåblå understreker viktigheten av å rettighetsfeste BPA når de lanserer regjeringsplattformen.

2014

Vibeke Marøy Melstrøm og Ann Kristin Krokan på publikumsgalleriet i Stortinget
Generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm og politisk rådgiver Ann Kristin Krokan var til stede da Stortinget vedtok å rettighetsfeste BPA.
Foto: Finn Ståle Felberg

Etter å ha kjempet i nesten 25 år vinner Uloba en viktig seier. 17. juni 2014 vedtar et samlet Storting at BPA skal bli en rettighet. Vår innsats blir berømmet fra Stortingets talerstol. Det innebærer at fra 1. januar 2015 vil anslagsvis 14 500 funksjonshemmede med stort og langvarig assistansebehov kunne kreve å bli sjef i eget liv.

Vibeke Marøy Melstrøm og Mette Nord smiler og gir hverandre et håndtrykk.
Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm og Fagforbundets leder Mette Nord signerer tariffavtalen for personlige assistenter.

Vår nye tariffavtale med Fagforbundet omfatter samtlige 6000 personlige assistenter ansatt i Uloba. Fagforbundet-leder Mette Nord mener tariffavtalen gir trygghet og anerkjennelse til både funksjonshemmede med BPA og deres assistenter.

2015

Vårt nye navn, Uloba – Independent Living Norge SA, tydeliggjør vår posisjon som politisk spydspiss. Vi starter å tilrettelegge for funksjonsassistanse i arbeidslivet. Ett år etter at rettighetsfestingen har trådt i kraft har antall personer med BPA i Norge kun økt med 139, til 3146 personer.

2016

Vi markerer vårt 25-årsjubileum med en stor skandinavisk konferanse i Oslo. Over 200 arbeidsledere, assistenter og organisasjonsfolk deltar. Statsminister Erna Solberg og andre innledere setter konferansens to tema på medienes dagsorden: Kommunenes utvanning av BPA og institusjonalisering av funksjonshemmede. Forsøkene på å frata funksjonshemmede med BPA styringen over eget liv kommer stadig oftere til syne i kommunenes tjenestekonsesjonsutlysninger. Flere organisasjoner og politikere gjør som Uloba: Tar til motmæle.

2017

Uloba bidrar til at Lars Erik Færevåg får Norges første beslutningsstøtteråd. Det består av nærpersoner som kjenner ham godt. Målet med prosjektet «Empowerment med beslutningsstøtte» er å utvikle et alternativ til vergemål som ivaretar funksjonshemmedes rett til selvbestemmelse.

Les mer om utviklingsprosjektet «Empowerment med beslutningsstøtte».

Statsminister Erna Solberg åpner Stolthetsparaden i Oslo. En høyesterettsdom fastslår at arbeidsledere beholder sine personlige assistenter selv om de bytter BPA-tilrettelegger. Ulobas praksis gjennom mange år blir med dette gjort gjeldene for alle i BPA-bransjen.

2018

Uloba lanserer erfaringsrapporten «Mitt liv, mitt ansvar» (lenke). Intervjuer med flere hundre personer med assistansebehov tyder på at kommunene ikke følger opp Stortingets intensjon. BPA er ikke blitt et likestillingsverktøy fordi ordningen juridisk er en helse- og omsorgstjeneste.

Uloba jobber politisk for at BPA skal bli flyttet til en lov som har likestilling som målsetning. Når Venstre trer inn i regjeringen lover de blågrønne at «regjeringen vil sikre at ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fungerer etter hensikten.»

Les Jeløya-plattformen (lenke).

Uloba og resten av BPA-koalisjonen får gjennomslag for at regjeringen må nedsette et utvalg som skal utrede BPA-ordningen.

Uloba-medlemmer og funksjonshemmedes organisasjoner presser flere kommuner til å fjerne reiserestriksjoner og andre begrensninger i tjenestekonsesjoner om BPA.  Uloba arrangerer den første Independent Living-festivalen, med seminar, årsmøte, Stolthetsparaden og Stolt Natt.

2019

I sin regjeringsplattform, Granavolden-plattformen (lenke), skriver Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkepart at de vil «definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.» Regjeringens nedsetter et BPA-utvalg med Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm som medlem.

En skyggerapport (lenke) og innspill fra CRPD-koalisjonen (som Uloba er medlem av) bidrar til at FN kan gjennomføre en grundig og kritisk høring av Norge. Høringen handler om statens arbeid for å oppfylle forpliktelsene som følger av FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Uloba bistår NRK Brennpunkt i arbeidet med dokumentaren «Fallet» (lenke), om konsekvensene av kommunenes restriktive forvaltning av BPA-ordningen. Ulobas styre vedtar det første politikkdokumentet som er basert på vår systematiske dokumentasjon av Uloba-medlemmenes erfaringer og prioriteringer.

Utviklingsprosjektet vårt «Empowerment med beslutningsstøtte» går inn i neste fase når ti funksjonshemmede får oppnevnt sine beslutningsstøtteråd. Uloba er i dialog med politikere og vergemålsmyndighetene om hvordan staten kan tilrettelegge for beslutningsstøtte til funksjonshemmede som trenger det.

Per 31. desember 2019 hadde vi:

  • 1737 medlemmer
  • 1157 BPA-arbeidsledere
  • 112 årsverk i administrasjonen
  • 6312 personer som mottok lønn og/eller feriepenger.

2020

Uloba stiller seg bak slagordet «Vi har ingen å miste» under covid-19-pandemien. Arbeidsledere får omfattende informasjon om hvordan de kan forholde seg. Når andre arbeidsgivere permitterer ansatte rekrutterer Uloba en rekke tilkallingsvikarer.   Samtlige Uloba-arrangementer og møter, herunder Independent Living-festivalen, blir gjennomført via Internett.

Uloba bidrar til kunnskapsoverføring til utvalget som utreder BPA-ordningen. Under Likestillingsuken gjennomfører vi den første Skansgårds-forelesningen, hvor rapporten «Tilstandskartlegging» (lenke) blir lansert.