Menneskerettighetspris til Jens Petter Gitlesen

[ingress]Universitetet i Oslo overrakte i dag sin menneskerettighetspris for 2021 til Jens Petter Gitlesen.[/ingress]

Gitlesen har kjempet en mangeårig kamp for funksjonshemmedes menneskerettigheter og har særlig vært en forkjemper for utviklingshemmedes rettigheter og livsvilkår. Han har satt utallige viktige saker som vedrører utviklingshemmede på dagsordenen, som leder for NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, som leder av Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), og som universitetslektor på Universitetet i Stavanger. Han sitter også i referansegruppen for Ulobas arbeid med beslutningsstøtteråd.

– Jens Petter er en spydspiss for funksjonshemmedes rettigheter i Norge. Han har vist et stort engasjement og vært en viktig medspiller i arbeidet for å få rettighetsfestet BPA og hans utrettelige arbeid har vært vesentlig i arbeidet for å få inkorporert CRPD i norsk lov. Han har vært en forkjemper med en sterk og tydelig stemme. Han er kunnskapsrik og har vist et stort mot gjennom mange års arbeid for utviklingshemmedes menneskerettigheter, sier Vibeke Marøy Melstrøm.

Jens Petter Gitlesen har vært en sterk pådriver for at mennesker med utviklingshemming skal ha samme vilkår og menneskerettigheter som alle andre i samfunnet. Han har bidratt sterkt til å påvirke Storting og regjering når det kommer til utviklingshemmedes rettigheter.

I sin takketale mandag 6. desember 2021 sa Gitlesen at prisen er «et løft som kan gjøre det lettere for mennesker med funksjonsnedsettelser å bli regnet som fullverdige mennesker med tilhørende grunnleggende menneskerettigheter». Gitlesen takket blant andre sine kolleger i NFU, og sa at «NFU har maktet å synliggjøre mangelfulle og uakseptable forhold som rammer mennesker med utviklingshemning». Han påpekte at tilsynene som føres med tjenestene til utviklingshemmede avdekker avvik i opptil 90 prosent av tilfellene.

Gitlesen har tatt kampen for funksjonshemmedes rettigheter mange skritt framover gjennom sitt mangeårige virke, både lokalt, nasjonalt og gjennom media. Han har også vært en tydelig stemme når han har ment at ting ikke har vært riktig eller når noe har gått for sakte.

Gitlesens kunnskap og erfaring har gjort at han har kunnet sette tyngde bak kravene. Han har blant annet vært en av talspersonene til å få CRPD, FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, inn i norsk lov. Det lyktes ikke vinteren 2021. Det betyr at selv om Norge har tilsluttet seg (ratifisert) konvensjonen, må funksjonshemmedes menneskerettigheter vike når konvensjonens innhold står i konflikt med norsk lov. Arbeidet Gitlesen og andre gjør i forbindelse med konvensjonen baner vei for å få den inn i norsk lov ved en senere anledning. Å innlemme CRPD i norsk lov er å si at menneskerettighetene skal gjelde alle. Om prisutdelingen, skriver Oslo peace day som utdelingen er en del av: «Man kan ikke velge ut hvilke befolkningsgrupper de [menneskerettighetene] skal gjelde for og ikke».

Universitetet i Oslo sin menneskerettighetspris deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder. Vinneren mottar 10 000 euro og et litografi av Frans Widerberg.