Lillehammer kommune overkjører funksjonshemmede

Vi har nå nok et eksempel på at BPA må forvaltes av staten og flyttes ut av helselovverket.  Lillehammer kommune har valgt å holde Rådet for funksjonshemmede utenfor i utlysning og valg av tilretteleggere for BPA.

Kommunen har dermed brutt forpliktelsene de har for å sikre medvirkning fra funksjonshemmede, når de nå har kansellert Uloba som tilrettelegger for assistansen til funksjonshemmede i kommunen. 

Uloba er landets klart største tilrettelegger av BPA, og sørger for BPA i nærmere 200 norske kommuner. At vi ikke når opp og er kvalifisert til å levere vår mer enn 30 års lange erfaring også i Lillehammer, må vi bare ta til etterretning.

Som en organisasjon av og for funksjonshemmede har vi likevel store problemer med å akseptere at Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune ikke har involvert funksjonshemmede og det rådet kommunen har oppnevnt. Det gjør at kommunen har brutt kommuneloven og medvirkningsforskriften. 

Vi forventer at ordfører Trosholmen i Lillehammer kommune nå rydder opp. Kommunen kan ikke leve med en administrasjon som velger å holde funksjonshemmede utenfor i det som er en viktig sak for hvordan vi kan leve. Hverken Uloba eller JAG vant frem i konkurransen, og BPA i Lillehammer vil med det ikke tilbys av ideelle aktører. Det betyr også at Lillehammer kommune har valgt de som var villig til å møte kriteriene Lillehammer valgte for BPA som en tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Som kjent er det nettopp det Uloba og Råd for funksjonshemmede landet rundt har utfordret de siste årene. Det vi nå opplever viser viktigheten av at BPA flyttes ut av helselovverket og flyttes til staten.

I Kommunelovens § 5.12 heter det: «Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom»

I forskriften for kommunale råd er kommunens plikt til å involvere Rådet og dette er forklart med følgende:

«Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig».

BPA handler om levekår og muligheten for å kunne delta i samfunnet, og er helt åpenbart vesentlig for mange. I rundskriv fra regjeringen I-9/2015 er det beskrevet slik: «Borgerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv.» Rådene skal derfor involveres, slik lov og forskrift sier. Dette skal vi derfor forfølge, og tar saken i første omgang til ordfører i kommunen.