Les Ulobas Tilstandskartlegging 2022

Foto: Finn Ståle Felberg

Helselovgivningen hindrer BPA i å bli et likestillingsverktøy som realiserer menneskerettigheter.

Uloba gjennomfører en årlig tilstandskartlegging for å dokumentere sentrale forhold for funksjonshemmede med assistansebehov. Konklusjonen er klar: Helselovgivningen er til hindrer for at BPA kan bli et likestillingsverktøy som realiserer menneskerettigheter.

Last ned Ulobas tilstandskartlegging 2022 under:

Hovedfunn fra Tilstandskartleggingen 2022

  • Stortingets intensjon er at borgerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være et likestillingsverktøy som realiserer menneskerettigheter.
  • Stortinget har likevel plassert BPA i helse- og omsorgstjenesteloven.
  • Kommune ser i stor grad ut til å forvalte BPA som en helse- og omsorgstjeneste, som kun enkelte blir innvilget.
  • BPA-forvaltningen har i en årrekke nektet mange funksjonshemmede assistansen de trenger til å bestemme i eget liv og å delta i samfunnet.
  • Dette har bidratt til at funksjonshemmede med assistansebehov og deres nærstående har mistet tillit til kommunen sin.

Norge bryter menneskerettsforpliktelser

Regjeringen besluttet 5. oktober at FN-konvensjonen om funksjonshemmedes menneskerettigheter, CRPD, skal gjelde som norsk lov. I dag presenterer Uloba årets tilstandskartlegging for funksjonshemmede med assistansebehov. Kartleggingen viser omfattende brudd på de forpliktelser Norge har etter konvensjonen.

Mange kommuner innvilger ikke BPA

Ulobas tilstandskartlegging dokumenterer at hele 65 av kommuner ikke har innvilget noen funksjonshemmede den personlige assistansen (BPA) de har rett på. Manglende assistanse er på klagetoppen hos statsforvalterembetene, og på topp når det gjelder å gi klager medhold.

Mangel på assistanse forsterker utenforskapet

Tilstandskartleggingen dokumenterer også at manglende assistanse gjør at funksjonshemmede ikke får mulighet til å ta utdanning, og har store problemer med å komme inn i arbeidsmarkedet. Kartleggingen viser at mange unge ikke tør å flytte for å ta utdanning, fordi de kan komme til å miste assistansen kommunen har gitt dem. Det er også store forskjeller mellom kommunene hvor de kan ta utdanning i, på hvor mange timer assistanse kommunene tilbyr.