Full stopp i nye FunkAss- ordninger

Som lyn fra klar himmel kom NAV denne uken med følgende nyhetsoppdatering:

“Funksjonsassistanse i arbeidslivet er eit rammestyrt tiltak, det vil seie at det er avgrensa av middel over statsbudsjettet kvart år. Dagens forbruk på ramma inneber at det per i dag ikkje vil vere rom for å ta inn nye brukarar i ordninga med funksjonsassistanse.”

– Jeg er svært opprørt over at potten er tom så tidlig på året. Tilskuddsordningen er viktig for å sikre et inkluderende arbeidsliv, og jeg forventer at budsjettpartnerne finner rom til å øke denne når de nå forhandler om revidert budsjett. Dette er viktig for å sikre flest mulig den inkluderingen arbeidslivet gir. 

Slik det ser ut no, betyr det at nye søkjarar ikkje vil få innvilga funksjonsassistanse. Det vil ikkje påverke dei som allereie har vedtak om funksjonsassistanse.

Om lag 400 personar har funksjonsassistanse gjennom NAV. Ordninga bidrar til at personar med sterkt nedsett syn eller fysisk funksjonshindring skal kunne stå i arbeid. Tiltaket dekker løn til ein assistent som gir arbeidstakaren nødvendig praktisk hjelp i arbeidssituasjonen.