Etterlyser konkrete tiltak

[ingress]Uloba – Independent Living Norge etterlyser konkrete tiltak for å legge til rette for at funksjonshemmede kan studere i utlandet. Viktigst er tilgangen på borgerstyrt personlig assistanse.[/ingress]

Det er hovedkonklusjonen i en høringsuttalelse til stortingsmeldingen «Like muligheter for alle – et viktig menneskerettslig og studentpolitisk prinsipp».

Høringsuttalelsen vi har avgitt baserer seg på FN-konvensjonen om menneskerettighetene for funksjonshemmede. I artikkel 25 står det: «Partene skal sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til høyere utdanning, yrkesrettet opplæring, voksenopplæring og livslang læring uten diskriminering og på lik linje med andre. For dette formål skal partene sikre rimelig tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne».

Sier nei

Dessverre er det langt fra dagens virkelighet. Mange kommuner sier nei til funksjonshemmede som ønsker å benytte BPA i utlandet i forbindelse med studier. Også i Norge opplever mange funksjonshemmede problemer med å få nok timer BPA til å studere ved norske studiesteder.
Høringsuttalelsen, som er ført i pennen av politisk rådgiver Henriette Nielsen, ser det som et viktig utdanningspolitisk virkemiddel at det legges til rette for at alle som ønsker det kan studere i utlandet. Da trengs det økt fokus på alle barrierene som finnes i dagens systemer, som utelukker funksjonshemmede fra å kunne ta utenlandsstudier.

Flere barrierer må vekk

Uloba kjenner dessverre flere eksempler hvor funksjonshemmede har vært nødt til å takke nei til studieplass ved utenlandske universiteter fordi kommunen nekter dem å ta med assistansen ut av Norge.
Selv om Ulobas fokus er muligheten til å kunne ta med seg assistanse til utlandet for å studere, peker Uloba også på nøvendigheten av å bygge ned andre samfunnsskapte barrierer som tilgang på universelt utformede boliger, pedagogiske barrierer, hjelpemidler og finansiering.
Dette er helt avgjørende for at funksjonshemmede studenter skal få samme muligheter i studie- og arbeidsliv som andre studenter. Bare slik blir også menneskerettighetene for funksjonshemmede oppfylt.