Derfor brøler vi

[ingress]Funksjonshemmedes utfordringer løses med at vi oppnår likestilling, ikke med helse- og omsorgstiltak.[/ingress]

Vi har ikke oppnådd full likestilling før alle funksjonshemmede har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Et viktig bidrag til funksjonshemmedes likestilling er BPA, Borgerstyrt personlig assistanse. BPA er en måte å organisere personlig bistand på som setter funksjonshemmede i stand til å leve vanlige liv og delta i samfunnet. Med en BPA-ordning ansetter og lærer man opp assistentene selv, på egne premisser.

Menn får flere BPA-timer enn kvinner

Funksjonshemmede kvinner får betydelig færre BPA-timer enn funksjonshemmede menn. I 2019 hadde menn i snitt 45,9 BPA-timer, mens kvinner hadde 34,4 timer i snitt i uken, ifølge en undersøkelse gjort av Uloba Independent Living Norge. Dette hemmer kjønnslikestilling og gjør funksjonshemmede kvinner dobbelt diskriminert.

Funksjonshemmede foreldre frykter barnevernet

Mange funksjonshemmede foreldre opplever ubegrunnede trusler om omsorgsoverdragelse fra kommunen de bor i. Man blir mistrodd som foreldre, og det trekkes i tvil at man kan være en god omsorgsperson, kun fordi man har en funksjonsnedsettelse. En del kommuner ser ikke at BPA kan bidra til at funksjonshemmede foreldre kan fylle rollen sin. De får ikke nok timer til å ivareta foreldrerollen på en god måte, og noen kommuner klarer ikke skille mellom omsorgsevne og fysiske oppgaver som kan løses med BPA. Uloba har flere eksempler på at barnevernet har tatt barn fra sine foreldre i saker der BPA kunne vært et fullgodt alternativ.

Utvalg gir råd om BPA

I 2020 satt regjeringen ned «BPA-utvalget». I mandatet til utvalget står det blant annet at de skal «vurdere og fremme forslag til hvordan brukerstyrt personlig assistanse kan utformes slik at ordningen fungerer etter hensikten, herunder bidra til å oppnå målet om likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne, gode arbeidsforhold for assistentene og bærekraft i ordningen». Mandatet legger til grunn at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke en helseordning.  Det er vårt håp at utvalgets arbeid gir grobunn for at BPA blir et likestillingsverktøy i tråd med Stortingets intensjon.

16 megafoner på en benk

Befolkningen støtter vår likestillingskamp

Dette belyser vi i webinaret «Likestillingsbrølet» 4. juni, for å kunne gå valgkampen i møte med en bevissthet om diskrimineringen vi stadig utsettes for.

En undersøkelse gjennomført av Norstat for Uloba konkluderer med at et stort flertall av befolkningen støtter vår likestillingskamp og ønsker at funksjonshemmede skal bli møtt med likestillingspolitikk. Befolkningen ønsker kort og godt at BPA skal behandles som et likestillingsverktøy. Hvis det blir en realitet har vi kommet et viktig steg på veien mot et samfunn der funksjonshemmede blir sett på som likeverdige borgere. Derfor brøler vi for likestilling 4. juni.

Følg Likestillingsbrølet på www.uloba.live fra klokka 12 fredag 4. juni.