Bærum kommune må svare for BPA-spareplan

[ingress]Råd for funksjonshemmede i Bærum stiller et berettiget spørsmål til kommunedirektøren: Er du sikker på at kommunen vil spare penger på å redusere BPA-tilbudet?[/ingress]

Bærum kommune har lagt frem budsjettforslag for neste år. I forslaget vil de fortsette å spare på å gi færre BPA-timer til funksjonshemmede.

I år bestemte kommunen seg for å bruke 4,7 millioner mindre på BPA enn i fjor. Neste år vil de spare enda mer.

Råd for funksjonshemmede ber kommunedirektøren regne

Nå skriver Rådet for funksjonshemmede i Bærum:

«Rådet anbefaler at kommunedirektøren undersøker om det reelt sett vil være en merkostnad å videreføre BPA-ordningen på nåværende økonomiske nivå i stedet for å redusere omfang og vekst slik det er lagt opp til i budsjettet for 2024 og 2025 (-1,6 mill. kroner).»

BPA lønner seg!

Vi kan hjelpe kommunedirektøren med den undersøkelsen: BPA lønner seg! Vista Analyse har regnet det ut allerede. I en rapport fra 2018 skriver de blant annet:

«BPA-ordningen er kostnadseffektiv og ressursbesparende sammenliknet med andre ordninger. Dette gjelder selv om vi inkluderer en smådriftsulempe på 14 prosent, målt som brukerrettet tid, og en økt etterspørsel som følge av at BPA dekker assistansebehovene til en del personer bedre enn øvrige tjenester. Sammenliknet med Helse og -omsorgsdepartementet (2011) der det ble anslått at hver nye BPA-bruker koster mellom 600 000 og 950 000 (2009-) kroner i året, avviker våre beregninger betydelig. Våre beregninger viser at mest sannsynlig har en BPA-bruker lavere kostnader sammenliknet med andre tjenestetilbud som vil gi brukeren det samme tjenestenivået.»

Her kan du lese hele rapporten «Likeverd og samfunnsdeltakelse – kostnader ved alternative løsninger» (lenke).

Dessuten: BPA fører til at vi funksjonshemmede kan leve selvstendig og bestemme over vårt eget liv, slik alle andre kan. Det er en menneskerettighet å få bestemme over sitt eget liv, og det bør være enhver politikers mål å legge til rette for det.

Les mer om Ulobas kampsak “frihet med BPA” (lenke).