Bærekraftsmålene – en del av funksjonshemmedes kamp

Uloba har skrevet en rapport om bærekraft og funksjonshemmedes stilling i samfunnet – Ulobas bærekraftsrapport 2021.

Bærekraftsmålene, slik som de er definert av FN, er «Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030». For funksjonshemmede, og for oss i Uloba, handler bærekraftsmålene om å bli inkludert på alle samfunnsarenaer.

BPA er nøkkelen

Ved å være en ambassadør for BPA, Borgerstyrt Personlig Assistanse, bidrar Uloba til å oppfylle bærekraftsmålene. Med BPA ansetter funksjonshemmede assistentene sine selv, lærer dem opp og organiserer arbeidet selv. BPA er nøkkelen til å oppfylle bærekraftsmålene for funksjonshemmede. Gjennom at funksjonshemmede styrer hverdagen sin selv, oppfylles målet om at alle skal kunne delta på alle samfunnets arenaer. Ved å bruke BPA som et likestillingsverktøy får vi funksjonshemmede kontroll over vår egen tilværelse, noe som igjen fører til deltagelse og myndiggjøring.

BPA er et likestillingsverktøy skapt av funksjonshemmede for å sikre likestilling og likeverd. BPA bidrar til at funksjonshemmede kan ta utdanning og være i jobb. Ved å være med i verdiskapningen i samfunnet bidrar vi til å oppfylle bærekraftsmålene.  BPA gjør oss til en ressurs i samfunnet. Derfor er BPA et middel til å oppfylle intensjonen med bærekraftsmålene.

Alle skal med

Bærekraftsmålene og den norske velferdsstaten deler slagordet «alle skal med». Både bærekraftsmålene og CRPD, FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, fastslår at funksjonshemmede skal regnes med i «alle». For å oppnå dette, fastslår Ulobas bærekraftsrapport at funksjonshemmede må likestilles med alle andre på alle samfunnets arenaer.

Bærekraftsmål 4 og 8 handler om henholdsvis utdanning og arbeid. Dette er områder der det er langt igjen før alle er med.

Mange funksjonshemmede faller ut av utdanningsløpet allerede på videregående, og dette er med på å skape varig utenforskap. Forskning viser at veldig få funksjonshemmede går i normale klasser på videregående og at de faglige forventningene er lave. Dette får konsekvenser for livet etter endt skolegang. Ulobas tilstandskartlegging 2019 viser at «For få unge med assistansebehov får mulighet til å ta høyere utdannelse». Inkludering i hele skoleløpet kan være med å bøte på dette, og gi muligheter for et aktivt liv i utdanning og arbeid.

Mange funksjonshemmede som vil jobbe står utenfor arbeidslivet, og sysselsettingsgraden blant funksjonshemmede er betydelig lavere enn hos befolkningen ellers. Dette kan sees i sammenheng med at mange tidlig faller ut av utdanningsløpet.

Universell utforming er bærekraftig

Rapporten tar også for seg universell utforming, selvbestemmelse og myndiggjøring. BPA er viktig på alle disse områdene, hevder forfatterne. Universell utforming og BPA må utfylle hverandre for at funksjonshemmede skal komme seg frem overalt og kunne bruke de samme tilbudene og fasilitetene som alle andre. Mangel på universell utforming hindrer funksjonshemmede i å delta fullt ut på alle arenaer.

Selvbestemmelse er en viktig del av bærekraftsmålene

Et viktig punkt i bærekraftsmålene for oss i Uloba er selvbestemmelse. FN vil at alle mennesker skal kunne bestemme over seg selv. Derfor har Uloba startet opp prosjektet «Beslutningsstøtteråd», som skal være et alternativ til vergemål. Når du er under vergemål er det andre som tar avgjørelser for og bestemmer over deg. Med et beslutningsstøtteråd får man støtte til selv å ta de viktige beslutningene i livet. Denne modellen er også i tråd med CRPD.

Rapporten viser at bærekraftsmålene, sammen med de universelle menneskerettighetene og CRPD, er en viktig pådriver for at funksjonshemmede skal bli fullt inkludert i samfunnet.

Trykk på lenken under for å laste ned PDF av Ulobas Bærekraftsrapport 2021.