Åpenhetsloven i Uloba

Uloba Independent Living Norge SA omfattes av åpenhetsloven, og Uloba opptrer i henhold til de krav som stilles for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For mer informasjon, innsynsbegjæringer, eller spørsmål eller innspill til Uloba sitt arbeid med oppfølgningen av kravene i Åpenhetsloven,
ta kontakt på: apenhetsloven@uloba.no.

Rettslige forpliktelser – Ulobas tilnærming og iverksatte tiltak

Styret i Uloba Independent Living Norge SA har på sitt første styremøte i 2023 behandlet Åpenhetsloven og hvilke overordnede krav som loven stiller til ivaretagelse og konkrete tiltak.
Det er følgelig forankret i Ulobas styre at Selskapet skal overholde gjeldende plikter slik Åpenhetsloven angir.
Denne formelle forankringen innebærer at Ulobas styre har vedtatt at lovens retningslinjer for ansvar innen menneskerettigheter og arbeidsforhold er gjort gjeldende i Selskapet.

Uloba har igangsatt et arbeid for å etterleve Åpenhetslovens krav og forventninger. Det er utarbeidet en oversikt over Selskapets leverandører og samarbeidspartnere basert på faktureringsgrad, størrelse og kompleksitet.
Arbeidet med å gjennomføre lovpålagte aktsomhetsvurderinger er iverksatt ved at aktuelle leverandører og samarbeidspartnere er tilskrevet slik at Uloba deretter kan foreta risikovurderinger, kartlegge faktiske forhold og eventuelt deretter iverksette konkrete tiltak.

Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Åpenhetsloven har som formål sikre åpenhet og innsyn i forvaltningen. Loven gir en rett for offentligheten til å få innsyn i dokumenter og informasjon som offentlige organer er i besittelse av, med visse begrensninger. Åpenhetsloven er en viktig del av det norske demokratiet, da den sikrer åpenhet, offentlig ansvarliggjøring og borgeres rett til informasjon. Loven bidrar til at innbyggerne kan følge med på forvaltningens arbeid og være informerte om beslutninger og prosesser som påvirker samfunnet.

Aktsomhetsvurdering etter åpenhetsloven 2023

Innledning

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovens sentrale krav er å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, som vil si kartlegging, vurdering og håndtering av negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. 

Aktsomhetsvurderingene skal gjøres regelmessig og stå i forhold til virksomhetenes størrelse, kontekst, kontrollmulighet og risikoen for negativ påvirkning. I tillegg følger det en årlig rapporteringsplikt (fra juni 2023) og en innsynsrett for enhver.

Kartlegging og vurdering

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ulobas rutiner og retningslinjer er forankret hos styret og generalsekretær (daglig leder). Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Ulobas foretaksjurist, leder økonomi & finans, leder IT og spesialkonsulent Jus/HR som har utarbeidet selve aktsomhetsvurderingen.

Ulobas virksomhetsområdet er personlig assistanse. All virksomhet utføres i Norge. Størstedelen av selskapets kostnader er lønn for utført assistanse. Alle assistenter i Uloba er omfattet av en tariffavtale med Fagforbundet som sikrer gode lønns og arbeidsvilkår.

Hovedfokuset har derfor vært mot Ulobas leverandører av varer og tjenester. 

Selskapets gjennomgåelse innebærer en overordnet kartlegging av risikobildet for selskapet, for å få best oversikt over hvor en best kan påvirke eller endre for å bedre en eventuell negativ påvirkning (direkte eller indirekte) hva gjelder etterlevelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapets verdikjede.

Kartleggingen og vurderingen er foretatt på følgende måte:

Praktisk gjennomføring / beskrivelse metodikk

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra våre leverandører.

Det ble utarbeidet og utsendt en spørreundersøkelse for selskapets leverandører hvor relevante spørsmål for å kartlegge i forholdene nevnt i innledningen til dette dokument ble stilt.

Det er foretatt en vesentlighetsvurdering av hvilke leverandører som undersøkelsen ble tilsendt, basert på Ulobas innkjøp fra leverandørens størrelse målt i kroner. 

Selskap hvor Uloba har hatt et innkjøp på over kr 500.000 i året ble tatt med i undersøkelsen. Uloba har hatt et totalt innkjøp på cirka 50 millioner kroner i 2022 fra selskapene som fikk tilsendt spørreskjemaet. 

Noen leverandører ble ekskludert fra listen selv om innkjøp hadde vært over kr 500.000. som f.eks. offentlige etater, konserninterne selskaper og revisor.

Leverandører som ikke besvarte spørreskjemaet innen vår oppgitte tidsfrist er purret inntil to ganger.  Etter dette har 95% av leverandørene besvart spørreskjemaet. Flere av leverandørene ønsker ikke svare på vårt spørreskjema, men henviser i stedet til sine egne policydokumenter og nettsider omkring arbeid med Åpenhetsloven.

Gjennomgang av resultat fra spørreundersøkelsen og videre behandling av funn

Åpenhetsloven §5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine virksomhetsvurderinger.

Mottatte svar fra leverandørene er gjennomgått. Ingen av leverandørene har meldt mangelfulle eller negative forhold knyttet til menneskerettigheter.

Majoriteten av leverandørene er leverandører av IT-tjenester og opererer i hovedsak i Norge. To leverandører har virksomhet i andre land. Disse har henvist til sine egne aktsomhetsvurderinger og systematikk for å følge opp dette selv, og vi ser derfor ingen grunn til å følge disse videre opp.

Foruten de to nevnte over, viser og flere av leverandørene til sine egne aktsomhetsvurderinger i forhold til Åpenhetsloven, og sine prosesser for å håndtere avvik.

Åpenhetsloven §5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Hvis kartleggingen hadde avdekket negative forhold, ville Uloba tatt opp dette med de aktuelle leverandørene, og undersøkt om det var mulighet til å påvirke leverandører for å fatte korrigerende tiltak. Hvis tiltak ikke hadde vært mulig ville det vært naturlig å avslutte samarbeidet med leverandørene. I de tilfeller hvor leverandørene hadde fattet tiltak ville disse blitt fulgt opp med at Uloba ville bedt om dokumentasjon fra leverandør samt foretatt kontroll og stikkprøver overfor aktuelle leverandører.

Det er i forbindelse med kartleggingen ikke avdekket forhold som vi vil gå videre med å undersøke.

Innsyn

På hjemmesiden fremgår det at Uloba er underlagt reglene i åpenhetsloven, at det gjennomføres aktsomhetsvurderinger i henhold til loven, og at påkrevd informasjon offentliggjøres årlig.

Allmenheten kan be om informasjon i henhold til Åpenhetslovens §6 ved å sende en skriftlig henvendelse til apenhetsloven@uloba.no. For at henvendelsen skal kunne besvares må den gi tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva henvendelsen gjelder.