Åpenhetsloven i Uloba

Uloba Independent Living Norge SA omfattes av åpenhetsloven, og Uloba opptrer i henhold til de krav som stilles for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For mer informasjon, innsynsbegjæringer, eller spørsmål eller innspill til Uloba sitt arbeid med oppfølgningen av kravene i Åpenhetsloven,
ta kontakt på: apenhetsloven@uloba.no.

Rettslige forpliktelser – Ulobas tilnærming og iverksatte tiltak

Styret i Uloba Independent Living Norge SA har på sitt første styremøte i 2023 behandlet Åpenhetsloven og hvilke overordnede krav som loven stiller til ivaretagelse og konkrete tiltak.
Det er følgelig forankret i Ulobas styre at Selskapet skal overholde gjeldende plikter slik Åpenhetsloven angir.
Denne formelle forankringen innebærer at Ulobas styre har vedtatt at lovens retningslinjer for ansvar innen menneskerettigheter og arbeidsforhold er gjort gjeldende i Selskapet.

Uloba har igangsatt et arbeid for å etterleve Åpenhetslovens krav og forventninger. Det er utarbeidet en oversikt over Selskapets leverandører og samarbeidspartnere basert på faktureringsgrad, størrelse og kompleksitet.
Arbeidet med å gjennomføre lovpålagte aktsomhetsvurderinger er iverksatt ved at aktuelle leverandører og samarbeidspartnere er tilskrevet slik at Uloba deretter kan foreta risikovurderinger, kartlegge faktiske forhold og eventuelt deretter iverksette konkrete tiltak.

Åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Åpenhetsloven har som formål sikre åpenhet og innsyn i forvaltningen. Loven gir en rett for offentligheten til å få innsyn i dokumenter og informasjon som offentlige organer er i besittelse av, med visse begrensninger. Åpenhetsloven er en viktig del av det norske demokratiet, da den sikrer åpenhet, offentlig ansvarliggjøring og borgeres rett til informasjon. Loven bidrar til at innbyggerne kan følge med på forvaltningens arbeid og være informerte om beslutninger og prosesser som påvirker samfunnet.