Dermed er Uloba en av i alt 14 ulike aktører blant dem som får tillatelse til å tilby funksjonshemmede med assistansebehov BPA.

Konsesjonen følger Norsk Standard​​​

Konsesjonen har en varighet på fem år, og bygger på Norsk Standards Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), NS 8435.

– Konsesjonen innebærer at funksjonshemmede med BPA i Oslo har frihet til å ta med assistentene sine hvor som helst de neste fem årene. I tillegg er målgruppene for konsesjonen utvidet, og da må vi si oss fornøyde, sier fagansvarlig kunder og kontrakter, Aage Gjesdal, i Uloba – Independent Living Norge.

146 i Oslo har Ulobas BPA

I alt mottok Oslo kommune 20 søknader, og har gitt klarsignal til 14 aktører for å ivareta hver enkelts rett til fritt å velge sin egen BPA-aktør.

– Antallet aktører som får levere BPA i Oslo er vel omtrent som det har vært, men innebærer jo at konkurransen blir stor, konstaterer Gjesdal.

Uloba har per dags dato 146 BPA-ordninger i Oslo.

Gjennom fjoråret ble den foreliggende konsesjonen gjenstand for en del ombygging. Det første utkastet til konsesjon om BPA i Oslo ble trukket etter at interesseorganisasjonene kom med sterke motforestillinger.

Les artikkelen «Trekker kontroversiell BPA-utlysning».

Du kan reise uten å varsle kommunen​

Oslo kommune anser nå for sin egen del at konsesjonsutlysningen som er lagt til grunn for søkerne er i tråd med Rundskriv I-9/2015.

Det innebærer blant annet at konsesjonen som nå er tildelt også omfatter personer som har vedtak om tvang og makt etter helse- og omsorgsloven kapittel 9, eller bor i samlokaliserte boliger.

Konsesjonen presiserer også at utgifter til annonsering etter, rekruttering og opplæring av assistenter skal dekkes av leverandøren. Dermed holdes disse utgiftene utenfor den summen Oslo kommune betaler arbeidslederne for å dekke driftsutgiftene i BPA-ordningen.

I konsesjonen er det også lempet på bestemmelsene om varsling før planlagt reise. Reiser fra tre til syv døgn skal varsles senest to uker før planlagt reise, mens reiser ut over syv døgn skal varsles senest fire uker før planlagt reise. Det er kun tilretteleggeren av BPA som skal varsles.