​​»For brukerne oppleves BPA som et frigjøringsverktøy som er utarbeidet i respekt for den enkeltes integritet og verdighet, og som setter de i stand til en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre,» skriver Høie i brevet til ordførerne.

Les brevet fra Bent Høie til ordførerne (PDF, 6 Mb)

Han peker på at rettighetsfestingen skal følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Mottar stadige henve​​ndelser om BPA

Helseministeren forteller i brevet at han stadig mottar henvendelser fra funksjonshemmede og ulike organisasjoner om at kommunene ikke følger opp intensjonen bak rettighetsfestingen, og at kommunene organiserer BPA på en lite brukervennlig måte.

Høie viser til rundskriv I-9/2015 og oppfordrer kommunene til å sette seg inn i dette dokumentet. Rundskrivet gir en utfyllende orientering om rettighetsfestingen av BPA, og innholdet i denne.

Politikere skal lytte og ta tilbakemeldinge​​​r på alvor

Helseministeren sier videre at det er politikernes ansvar å ta på alvor tilbakemeldinger fra oss som har BPA. Han opplyser at det er satt i gang en følgeevaluering av rettigheten og at denne evalueringen avsluttes i 2017.

Dersom denne evalueringen viser at kommunene ikke følger opp sitt ansvar, sier Høie at regjeringen vil kunne bli nødt til å se på ytterligere tiltak for å sikre rettighetene for funksjonshemmede​. Han avslutter med at han har tillitt til at kommunene følger opp sine lovpålagte forpliktelser i samsvar med Stortingets vedtak.