Sikrer forutsigbar​het

Standardkontrakten er forhandlet fram av representanter for alle berørte parter, og sikrer en forutsigbar og balansert kontrakt gjennom en fullstendig kontraktsregulering av kompliserte kontraktsforhold. Den regulerer blant annet følgende:

 • ​Avtalens omfang, virkeområde og formål
 • Definisjoner og begreper
 • Hvilke kontraktsdokumenter som inngår i avtalen
 • Kontraktsperiode
 • Assistanseordningens varighet og omfang
 • Overdragelse av kontraktsforpliktelser og bruk av underleverandører
 • Taushetsplikt mv
 • Varsler og krav
 • Leverandørens ytelser, herunder arbeidsgiveransvar
 • Leverandørens rapporterings- og opplysningsplikt
 • Assistentenes lønns- og arbeidsvilkår
 • Oppdragsgivers medvirkning og opplysningsplikt
 • Pris og betalingsbetingelser
 • Mislighold
 • Avvikling av avtalen

Standardkontrakten består av tre dokumenter:

 1. NS 8435, alminnelige kontraktsbestemmelser for BPA
 2. Blankett 8435 A, kontrakt om levering av BPA
 3. ​Blankett 8435 B, individuell kontrakt om BPA

Blankett A er kontrakten mellom oppdragsgiver (kommunen) og leverandør, mens blankett B er kontrakten mellom arbeidsleder, kommune/bydel og leverandør.

Rapportering og innsyn

NS 8435 innehar bestemmelser om oppdragsgivers (kommunen) rett til innsyn i arbeidsavtaler, arbeidsplaner og timelister mv. Uloba har standard rapporteringsrutiner som oppfyller kontrakten. Den viktigste er kanskje rapporteringen av timeforbruk i hver enkelt ordning, slik at kommunen kan følge med på at bruken av assistansetimene som har blitt gitt er i tråd med vedtaket i den enkelte ordning.

 • Rapportering av lønnsutgifter for særlig ressurskrevende tjenester
 • Rapportering av planlagt og gjennomført opplæring, for å søke opplæringstilskudd for BPA
 • Rapportering av assistanse utført av nærstående uten skriftlig tillatelse (jf. NS 8435)
 • Rapportering av månedlig forbruk av assistansetimer.

Dette er rapp​orter kommunen får av Uloba – Independent Living Norge.