Bilde av dame i rullestol som sitter i sola og snakker med venninde på cafe
Independent Living handler om å få samme muligheter og kontroll med hverdagen som våre ikke-funksjonshemmede søsken, naboer og venner tar for gitt.
Foto: Christian Houge

Independent Living

Independent Living (IL) er en internasjonal bevegelse som jobber for funksjonshemmedes rettigheter og likestilling.
​​Independent Living- filosofien mener:
  • Funksjonshemmede er først og fremst borgere som alle andre, ikke "brukere"​.
  • Funksjonshemmede har samme rett til deltakelse i samfunnet som alle andre.
  • Funksjonshemmede skal oppleve frihet, kontroll og selv-bestemmelse. Både i hverdagslivet og når det gjelder de større livsprosjektene.
  • At alle skal ha en lovbestemt rett til å bo der de vil, til arbeid, til full deltakelse, likestilling og inkludering i samfunnet.
  • Funksjonshemmede er selv eksperter på sine behov og sine liv og må derfor både for seg selv og for hele gruppen finne gode løsninger og organisere seg for å få politisk makt.
  • Funksjonshemmede må selv jobbe for å ta makt og endre samfunnsstrukturer. 
Independent Living handler også om å ta ansvar for sitt eget liv og at funksjonshemmede må stå sammen og støtte hverandre i kampen for disse rettighetene. 

Historien 

Independent Living-bevegekseb startet i USA på 1970-tallet da funksjonshemmede demonstrerte og gjorde “sit-ins” inspirert av de svartes frigjøringskamp. Målet med demonstrasjonene var å få politikerne til å vedta en antidiskrimineringslov - funksjonshemmede ville ha like rettigheter som alle andre. Presset førte frem og den såkalte "section 504" har siden sørget for at diskriminering har vært et mye mindre problem i USA enn i mange andre land.

Til sammenligning fikk ikke Norge diskriminerings- og tilgjengelighets lov før i 2009. Det første senteret for Independent Living ble startet av aktivisten Ed Roberts i Berkley, California i 1972. 

Se film fra 70-tallets "sit-ins" her 

IL og FN-konvensjonen 

Independent Living ligger til grunn for FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og har bidratt til å utforme konvensjonen. 

FN-konvensjonen handler om retten til å leve et selvstendig liv og bl.a. selv få velge hvor, med hvem og hvordan man ønsker å bo. 

Indepdendent Living betyr ikke uavhengighet fra andre mennesker, men å ha friheten til å velge og ha kontroll over sitt eget liv og sin egen livsstil. 

Sterkere sammen 

Independent Living-filosofien tar utgangspunkt i at funksjonshemmede må stå sammen og organisere seg for å få mer makt i samfunnet. Derfor er bevegelsen for alle funksjonshemmede, det vil si “cross disability”. ​

Et viktig begrep i Independent Living bevegelsen er “empowerment”. Det handler om at alle funksjonshemmede selv må ta ansvar for sin egen situasjon. Samtidig må alle individene jobbe for at hele gruppen blir mer ressurssterk og evner å ta mer makt i samfunnet. 

En annen sentral tanke i Independent Living er at man vil bort fra profesjonsveldet. Tanken er at man ikke trenger noen "utenfra" til å fortelle hva dine behov er, men at andre som har personlig erfaring med det å være funksjonshemme er de beste til å veilede, hjelpe og støtte.

Independent Livng handler om å få samme muligheter og kontroll over hverdagen som våre ikke-funksjonshemmede søsken, naboer og venner tar for gitt. Bevegelsen jobber for avinstitusjonalisering, BPA, muligheter til å delta i skole og arbeidsliv - i det hele tatt å kunne leve et liv som alle andre.

Vi vil vokse opp med våre familier, vi vil kunne gå til nærmeste skole, kjøre samme buss som våre naboer og ta utdannelse og jobb som passer våre interesser.
Adolf Raska, IL Sverige 

ENIL

European Network on Independent Living (ENIL) jobber for å bedre funksjonshemmedes kår i Eruopa. Allerede i 1987, i Cologne, Frankrike, ble det første ENIL-frøet plantet. To år senere, i Strasbourg holdt Adolf Ratzka en appell som la grunnlaget for dannelsen av ENIL. 

Kjernen i Ratzkas budskap var å fjerne institusjoner, nettverksbygging blant organisasjoner, likemannsarbeid og antidiskriminering. Apellen fikk bred oppslutning og ENIL ble grunnlagt som et bevegelig og ubyråkratisk nettverk, med en felles målsetning, uansett hvilket land man hørte til.

Freedom Drive

Annethvert år arrangerer ENIL Freedom Drive i Brussel, et demonstrasjonstog som går til EU-parlamentet.

Uloba i styret

I 2015 ble Tove Linnea Brandvik (politisk rådgiver i Uloba) valgt til styreleder av EN​IL sammen med Kapka Panayotove (CIL Sofia, Bulgaria). 


Skriv ut Tips en venn