Far og sønn sitter i stuen sin og ser på speilbildene sine i en metallbolle.
Barn bør få vokse opp i familien sin.
Foto: Finn Ståle Felberg.

Funksjonshemmede barns oppvekst

Uloba – Independent Living Norge mener prinsippet «barnets beste» må gjelde i kommunenes bistandstilbud til funksjonshemmede barn og deres familier.

​Barnekonvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt. Den dagen foresatte til funksjonshemmede barn ber om bistand fordi de har et funksjonshemmet barn, må dermed kommunene bidra til å finne den ordningen som er best for barnet. Kommuner skal ikke kunne vente med å tilby bistand til barnets foresatte er så slitne at de ikke har annet valg enn å aksepterer det som i dag ofte er kommunenes eneste forslag: Avlastningsinstitusjon i kortere eller lengre perioder, eller barnebolig.


Oppvekst i egen familie

I forslaget til ny barnevernslov blir det slått fast at barn bør vokse opp i sin egen familie. Skal funksjonshemmede barn bli likestilt med ikke-funksjonshemmede barn, så må rettesnoren dermed være at også funksjonshemmede barn bør vokse opp i sin egen familie. Da må kravet være at kommunen leter etter løsninger som tilrettelegger for oppvekst i egen familie. Dette kan være løsninger som borgerstyrt personlig assistanse (BPA) og tilskudd til å bygge ut, bygge om eller bytte bolig.


Om assistanse i eget hjem ikke skulle være til barnets beste, eller ikke være mulig å gjennomføre, må andre ordninger i det sivile samfunn være andrevalget. Dette kan for eksempel være opphold i private hjem (privat avlastning).


Rett til rettssikkerhet

Først når alle andre muligheter er prøvd og funnet uegnet, skal kommunen kunne vurdere å plassere et funksjonshemmet barn i institusjon. Kommuner som mener dette er eneste løsning, må ivareta barnets rettssikkerhet. Det innebærer at det etableres en prosess som er like god, og som ivaretar barnets rettigheter like godt, som fylkesnemndene som i dag vurderer om et barn kan bli plassert i en barnevernsinstitusjon. Det er verdt å minne om at når det skal fattes viktige beslutninger, har barn, uavhengig av funksjonsevne, en selvstendig rett til å bli hørt.


FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter slår fast at alle funksjonshemmede har rett til å bo der vi vil, med hvem vi vil. Det må altså foreligge svært tungtveiende grunner til for at et funksjonshemmet barn ufrivillig skal måtte tilbringe deler eller hele oppveksten utenfor sin egen familie.


Barnets vilje

Barnets beste blir gjerne definert ut fra en helhetsvurdering. Det er voksne som ikke selv er funksjonshemmet, og som ikke står i fare for å bli plassert i institusjon, som definerer barnets beste. Det kan medføre at barnets vilje blir overprøvd. Dermed kan den samlede vurderingen av hva som er barnets beste ofte medføre noe annet enn det barnet opplever som best for seg. Når endelig beslutning skal fattes, må det legges stor vekt på hva barnet vil.


Prosessen som skal ivareta rettsikkerheten, må også sikre funksjonshemmede barns rett til å kreve erstatning, om de mener institusjonsoppholdets karakter tilsier at de har krav på det.


Hovedutfordringene

Noen situasjoner kan være så vanskelige at en totalvurdering tilsier at opphold på institusjon er nødvendig. Det finnes funksjonshemmede barn som bor i korte perioder på institusjon, og der både barnet og de foresatte opplever at tilbudet er godt. Dette er neppe hovedutfordringen i dag.

Uloba er i første rekke bekymret for situasjonen for tre andre grupper:

•    Funksjonshemmede barn og deres foresatte som ikke får noe alternativt tilbud til institusjonsplass.
•    Funksjonshemmede barn som blir plassert på institusjon mot sin vilje.
•    Funksjonshemmede barn som bor på institusjon, og der barnet og/eller foresatte ikke opplever at tilbudet er godt.

Lenker

Stortinget har ratifisert de to FN-konvensjonene nevnt over
Barnekonvensjonen (ekstern lenke)

FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (ekstern lenke)

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov — Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse (ekstern lenke)

Skriv ut Tips en venn