Bilde av dame på sitteski
BPA gir mulighet til å leve et aktivt liv.
Foto: Christian Houge

Saksbehandlingen

I juni 2014 ble det vedtatt en individuell rettighetsfesting på BPA. Fra 1. januar 2015 kan funksjonshemmede under 67 år med et assistansebehov på 25 timer eller mer, kreve å få assistansen sin i form av BPA.

Det er store forskjeller mellom kommunene i Norge når det gjelder hvem som får tjenester organisert som BPA og ikke. Det er opp til saksbehandler å avgjøre om vilkårene for å gi tjenestene som BPA er oppfylt. De to viktigste vurderingene som må gjøres, er om det foreligger behov for og rett til tjenester, og om BPA i så fall er den beste måten å organisere tildelte tjenester på. Når vilkårene i loven er oppfylt, har søkeren krav på å få tjenester fra kommunen der han/hun bor eller oppholder seg.

Tildelte timer skal ha samme omfang som tildeling av andre tjenester ville hatt. Arbeidslederen må ha timer nok til å kunne organisere assistansen innenfor lovens og avtaleverkets rammer.

Timeberegning

Arbeidslederen må ha timer nok til å kunne organisere assistansen innenfor lovens og avtaleverkets rammer. Timeberegningen av vedtaket vil omfatte: 
  • Personlig bistand (stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, spising m.m)
  • Praktisk bistand (rengjøring, klesvask, snømåking, handling, matlaging, praktisk opplæring for å mestre hverdagen praktisk og sosialt etc.)
  • Bistand til sosiale aktiviteter (gi mulighet til å ha en aktiv fritid, delta i samfunnsliv og arbeidsliv, fungere i sosiale roller osv).

Arbeidslederen skal lære opp sine assistenter og gjennomføre medarbeidersamtaler. Dette er tid assistentene skal ha betalt for, og det bør derfor også beregnes timer til dette som en del av vedtaket. 

Fleksibel timebruk

Ingen har et skjematisk assistansebehov, hvor behovet er likt fra dag til dag eller fra uke til uke. Saksbehandlere må ta hensyn til dette ved beregning av timeantall. Intensjonen med BPA er at den som er tildelt tjenesten fritt skal kunne disponere de tildelte timene etter eget behov gjennom året
 

Et rammevedtak som tillater et «overforbruk» av assistansetimer i perioder i bytte mot et «underforbruk» i andre perioder, er langt å foretrekke framfor et vedtak med snevrere rammer – selv om det totale tildelte timetallet i løpet av året blir akkurat det samme.  

Skriv ut Tips en venn