Mann i rullestol ordner til mat på kjøkkenet med barn på fanget
Foto: Felberg

Hva koster Ulobas BPA?

Vår erfaring er at mange kommuner sliter med å få oversikt over hvilke kostnader som må tas med når man budsjetterer en BPA-ordning.

Ved beregning av kostnader er det viktig å ta med både direkte og indirekte kostnader. Vi har derfor satt opp en enkel oversikt over de kostnader som påløper i en BPA-ordning.

Lønn og fellesutgifter assistenter

Den aller største delen av det fakturerte beløpet går med til å dekke lønn mv. til assistentene. Dette inkluderer grunnlønn, eventuelle tillegg (ansiennitet og alder, kveld/natt, lørdag/søndag og høytidsdag), feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, pensjon, og forsikringer (yrkesskade, ulykke). Uloba har som første BPA-leverandør utarbeidet en tariffavtale med Fagforbundet som er spesielt tilpasset brukerstyrte personlige assistenter, gjeldende fra februar 2014.

Dekning av arbeidsleders driftsutgifter

Å drifte en assistanse ordning, medfører også kostnader utover det assistenten skal ha i lønn. I Ulobas BPA er et eget driftsbudsjett i forbindelse med assistansen innregnet. For å få nødvendig fleksibilitet, er det viktig å ha et godt system for utgiftsdekning. Uloba har dette.. For å få nødvendig fleksibilitet, er det viktig å ha et godt system for utgiftsdekning. Uloba har dette.

Driftsbudsjettet er ment å dekke kostander som følger av arbeidslederansvaret, som for eksempel HMS-tiltak for assistentene, og direkte tilbakeførbare utgifter som annonsering, telefoner, porto, andre kontorutgifter, særskilte utgifter ved å ha med assistent på reiser og aktiviteter m.m. Vi stiller strenge krav til dokumentasjon ved refusjon av driftsmidler, og fører kontroll med at de innestående midlene brukes i henhold til intensjonen, samt at vi selvfølgelig følger regler for god regnskapsskikk

Administrasjon

Administrasjonsdelen av det fakturerte beløpet dekker i tillegg til Ulobas driftsutgifter:
  • Utvikling og oppdatering av arbeidslederkurs og materiell
  • Verktøyutvikling
  • Håndbøker, veilednings-, rådgivnings- og oppfølgingstjenester for arbeidsledere og assistenter
  • Abonnement på Ulobas tidsskrifter for arbeidsledere og assistenter
  • Faglige arenaer som forum og temakvelder
  • Universell utforming av materiell inkludert tilrettelegging av synshemmede etc.

Vi tilbyr norske kommuner en helhetlig, kvalitetssikret løsning der alle kostnader knyttet til BPA-ordningen er inkludert. Kommunen vet hva den får og hva det vil koste - ingen overraskelser, ingen usikkerhetsmomenter.

Full refusjon av ubrukte midler

Om en arbeidsleder i løpet av et år bruker færre lønnsmidler/timer enn det kommunen har tildelt og betalt for, refunderes disse midlene i forbindelse med våre avregninger ved årets slutt. Kommunen betaler med andre ord ikke for mer enn det som faktisk forbrukes i hver enkelt ordning.

Opplæringstiltak knyttet til Borgerstyrt personlig assistanse

Helsedirektoratet har en tilskuddsordning til opplæringstiltak knyttet til BPA. Det ytes tilskudd til opplæring for arbeidsledere, assistenter og kommunale saksbehandlere.
 
Nærmere informasjon om ordningen, kan du få på www.helsedirektoratet.no
 

Hvem passer Ulobas BPA for?

For å få utbytte av Ulobas BPA må man være motivert og villig til til å ta det ansvaret som ligger i å lede sin egen assistanse. Nøkkelen til tjenestens fortreffelighet ligger i brukerstyringsprinsippet, og da sier det seg selv at poenget med å få tjenester organisert som BPA faller bort, om man ikke er villig til å ta lederansvaret.
 

Ulobas BPA når arbeidsleder ikke kan ta arbeidslederrollen

Ulobas BPA er selvsagt også et tilbud for den som ikke kan lede sin egen assistanse! Personer som ikke selv kan lede sin egen assistanseordning, som barn og ungdom under 18 år og personer med kognitive funksjonsnedsettelser, kan også ha BPA, gitt at en foresatt, nærstående eller annen tillitsperson tar arbeidslederansvaret sammen med eler på vegne av vedkommende 

Sagt om Uloba

«For Os kommune er valgfrihet og borgerstyring viktig, noe vi oppnår med Uloba. Dette gir oss mer tilfredse innbyggere som aktivt kan ta del i lokalsamfunnet.»
– Terje Søviknes (FrP), Ordfører i Os Kommune

«Uloba viser at tenesteyting kan organiserast slik at personar som treng hjelp i dagliglivet, kan få denne hjelpa utan å miste styringa over sitt eige liv.»
– Erling Folkvord, Gruppeleiar for Rød Valgallianse, Oslo bystyre
 

 

Skriv ut Tips en venn