Mann i rullestol ordner til mat på kjøkkenet med barn på fanget
Foto: Felberg

Hva koster Ulobas BPA?

Vår erfaring er at mange kommuner sliter med å få oversikt over hvilke kostnader som må tas med når man budsjetterer en BPA-ordning.
​Ved beregning av kostnader er det viktig å ta med både direkte og indirekte kostnader. Vi har derfor satt opp en enkel oversikt over de kostnader som påløper i en BPA-ordning.

Lønn og fellesutgifter assistenter

Den aller største delen av det fakturerte beløpet går med til å dekke lønn mv. til assistentene. Dette inkluderer grunnlønn, eventuelle tillegg (ansiennitet og alder, kveld/natt, lørdag/søndag og høytidsdag), feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, pensjon, og forsikringer (yrkesskade, ulykke). 

Uloba - Inependent Living Norge har som første BPA-leverandør utarbeidet en tariffavtale med Fagforbundet som er spesielt tilpasset brukerstyrte personlige assistenter, gjeldende fra februar 2014.

Dekning av arbeidsleders driftsutgifter

Å drifte en assistanseordning, medfører også kostnader utover lønn. I vår BPA er et eget driftsbudsjett innregnet for å sikre nødvendig fleksibilietet. 

Driftsbudsjettet er ment å dekke kostander som følger av arbeidslederansvaret, som for eksempel HMS-tiltak for assistentene, og direkte tilbakeførbare utgifter som annonsering, telefoner, porto, andre kontorutgifter, særskilte utgifter ved å ha med assistent på reiser og aktiviteter m.m. 

Vi stiller strenge krav til dokumentasjon ved refusjon av driftsmidler, og fører kontroll med at de innestående midlene brukes i henhold til intensjonen, samt at vi selvfølgelig følger regler for god regnskapsskikk.

Administrasjon

Administrasjonsdelen av det fakturerte beløpet dekker i tillegg til Uloba - Independent Living Norges driftsutgifter:
  • Utvikling og oppdatering av arbeidslederkurs og materiell
  • Verktøyutvikling
  • Håndbøker, veilednings-, rådgivnings- og oppfølgingstjenester for arbeidsledere og assistenter
  • Abonnement på Ulobas tidsskrifter for arbeidsledere og assistenter
  • Faglige arenaer som forum og temakvelder
  • Universell utforming av materiell inkludert tilrettelegging av synshemmede etc.
Vi tilbyr norske kommuner en helhetlig, kvalitetssikret løsning der alle kostnader knyttet til BPA-ordningen er inkludert. Kommunen vet hva den får og hva det vil koste - ingen overraskelser, ingen usikkerhetsmomenter.
 
Veil. pris pr 1. april 2015: 409,- kr

Full refusjon av ubrukte timer

Om en arbeidsleder i løpet av et år bruker færre lønnsmidler/timer enn det kommunen har tildelt og betalt for, refunderes disse midlene i forbindelse med våre avregninger ved årets slutt. Kommunen betaler med andre ord ikke for mer enn det som faktisk forbrukes i hver enkelt ordning.

Opplæring

Helsedirektoratet har en tilskuddsordning til opplæringstiltak knyttet til BPA. Det ytes tilskudd til opplæring for arbeidsledere, assistenter og kommunale saksbehandlere. Fra 2015 forvaltes tilskudd til opplæringstilskudd av fylkesmennene. Det ytes tilskudd til opplæring av arbeidsledere, assistenter og kommunale saksbehandlere. Søknadsfristene varierer, og hvilken frist som gjelder din kommune finner du på nettsidene til fylkesmannen.
 
Nærmere informasjon om ordningen, kan du få på: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd​​

Skriv ut Tips en venn