Mann i rullestol ordner til mat på kjøkkenet med barn på fanget
Foto: Felberg

Hva koster Ulobas BPA?

Vår erfaring er at mange kommuner sliter med å få oversikt over hvilke kostnader som må tas med når man budsjetterer en BPA-ordning.

Ved beregning av kostnader er det viktig å ta med både direkte og indirekte kostnader. Vi har derfor satt opp en enkel oversikt over de kostnader som påløper i en BPA-ordning.

Lønn og fellesutgifter assistenter

Den aller største delen av det fakturerte beløpet går med til å dekke lønn til assistentene. Dette inkluderer grunnlønn, eventuelle tillegg (ansiennitet og alder, kveld/natt, lørdag/søndag og høytidsdag), feriepenger, arbeidsgiveravgift, sykepenger, pensjon, og forsikringer (yrkesskade, ulykke). 

Avsetning til dekning av arbeidslederens driftsutgifter

I Ulobas BPA er dekning av direkte driftsutgifter i forbindelse med assistansen innregnet. Det koster penger å drifte en assistanseordning utover det assistenten skal ha i lønn, og det er ikke rimelig at man som assistentenes personalleder skal dekke disse utgiftene av egen lomme. Derfor setter vi av en andel av den summen vi fakturerer kommunen, slik at arbeidslederen har midler til å dekke løpende driftsutgifter. Noe av poenget med assistansen forsvinner om man ikke har råd til å bruke den slik man selv ønsker.

Avsetning av driftsmidler er ment å dekke kostander som følger av arbeidslederansvaret, som for eksempel HMS-tiltak for assistentene, og direkte tilbakeførbare utgifter som annonsering, telefoner, porto, andre kontorutgifter, særskilte utgifter ved å ha med assistent på reiser og aktiviteter m.m. Vi stiller strikte krav til dokumentasjon ved bruk av driftskontoen, og fører kontroll med at de innestående midlene brukes i henhold til intensjonen.

Administrasjon

Administrasjonsdelen av det fakturerte beløpet dekker, i tillegg til Ulobas driftsutgifter, utvikling og oppdatering av arbeidslederkurs og -materiell, verktøyutvikling, håndbøker, veilednings-, rådgivnings- og oppfølgingstjenester for arbeidsledere og assistenter, abonnement på Ulobas tidsskrifter for arbeidsledere og assistenter, universell utforming av materiell, inkludert tilrettelegging for synshemmede etc.

Vi tilbyr norske kommuner en helhetlig, kvalitetssikret løsning der alle kostnader knyttet til BPA-ordningen er inkludert. Kommunen vet hva den får og hva det vil koste - ingen overraskelser, ingen usikkerhetsmomenter.

Ubrukte midler refunderes

Om en arbeidsleder i løpet av et år bruker færre lønnsmidler/timer enn det kommunen har tildelt og betalt for, refunderes disse midlene i forbindelse med våre avregninger ved årets slutt. Kommunen betaler med andre ord ikke for mer enn det som faktisk forbrukes i hver enkelt ordning.

Statlige støtteordninger

Kommunen kan søke om å få tilført ekstra midler til BPA. Staten har en tilskuddsordning som skal stimulere til økt bruk av BPA i norske kommuner. Denne ordningen administreres av Sosial- og helsedirektoratet. Du finner mer informasjon på deres nettsider www.shdir.no

Hvem passer ikke Ulobas BPA for?

For å få utbytte av Ulobas BPA må man være motivert og villig til til å ta det ansvaret som ligger i å lede sin egen assistanse. Nøkkelen til tjenestens fortreffelighet ligger i brukerstyringsprinsippet, og da sier det seg selv at poenget med å få tjenester organisert som BPA faller bort, om man ikke er villig til å ta lederansvaret.
 
Dette betyr ikke at man ikke bør få BPA med begrunnelse i at man ikke kan lede selv. Personer som ikke selv kan lede sin egen assistanseordning kan også ha BPA, gitt at en foresatt, nærstående eller en annen tillitsperson tar arbeidslederansvaret sammen med eller på vegne av vedkommende.

Sagt om Uloba

«For Os kommune er valgfrihet og borgerstyring viktig, noe vi oppnår med Uloba. Dette gir oss mer tilfredse innbyggere som aktivt kan ta del i lokalsamfunnet.»
– Terje Søviknes (FrP), Ordfører i Os Kommune

«Uloba viser at tenesteyting kan organiserast slik at personar som treng hjelp i dagliglivet, kan få denne hjelpa utan å miste styringa over sitt eige liv.»
– Erling Folkvord, Gruppeleiar for Rød Valgallianse, Oslo bystyre
 

 

Skriv ut Tips en venn