Bilde av person i rullestol med BPA som pusser tenner på sin sønn før han skal legge seg
Med BPA kan du styre hverdagen din selv.
Foto: Felberg

Funksjonshemmet

Frihet med BPA

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er et verktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine assistenter. Det unike med BPA er at ordningen ble formet og utviklet av funksjonshemmede selv, på bakgrunn av et ønske om frihet og uavhengighet. Intensjonene med BPA er at:

  • BPA skal bidra til full likestilling og deltakelse i samfunnet.
  • BPA skal sikre grunnleggende menneskerettigheter.
  • BPA skal sikre selvbestemmelse og kontroll over eget liv og egen hverdag.
  • BPA skal sikre at den enkelte får dekket behovet for assistanse til daglige gjøremål som er nødvendige for å leve og bo selvstendig.
  • BPA skal sikre opprettelse og opprettholdelse av sosiale roller, relasjoner og samfunnsdeltakelse (herunder studier og arbeidsliv) ut fra den enkeltes egne forutsetninger og ønsker, og med hensyn til alder, livsfase og livssituasjon.
Praktisert etter intensjonen bidrar BPA til at funksjonshemmede med assistansebehov kan leve frie, selvstendige liv, med ansvar for sin egen tilværelse. BPA handler ikke om pleie og omsorg, men er i stedet et verktøy for full likestilling og deltakelse på alle samfunnsområder. BPA er dermed en nødvendig forutsetning for at funksjonshemmede med assistansebehov skal kunne være aktivt ytende samfunnsborgere, i stedet for passive «brukere».