Bilde av dame i rullestol i leketøysbutikk
Med BPA får du frihet til å delta i samfunnet.
Foto: Felberg

Hva er BPA?

Frihet, selvstendighet og full samfunnsdeltakelse med Borgerstyrt personlig assistanse.
Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er et verktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine assistenter. Det unike med BPA er at ordningen ble formet og utviklet av funksjonshemmede selv, på bakgrunn av et ønske om frihet og uavhengighet. Intensjonene med BPA er at:
  • BPA skal bidra til full likestilling og deltakelse i samfunnet.
  • BPA skal sikre grunnleggende menneskerettigheter.
  • BPA skal sikre selvbestemmelse og kontroll over eget liv og egen hverdag.
  • BPA skal sikre at den enkelte får dekket behovet for assistanse til daglige gjøremål som er nødvendige for å leve og bo selvstendig.
  • BPA skal sikre at hver enkelt får og beholder den rollen de ønsker i samfunnet og i sosiale sammenhenger. Både i jobb, utdanning og ellers er det egne interesser, livssituasjon og forutsetninger som styrer disse rollevalgene.
Praktisert etter intensjonen bidrar BPA til at funksjonshemmede med assistansebehov kan leve frie, selvstendige liv, med ansvar for sin egen tilværelse. BPA handler ikke om pleie og omsorg, men er i stedet et verktøy for full likestilling og deltakelse på alle samfunnsområder. BPA er dermed en nødvendig forutsetning for at funksjonshemmede med assistansebehov skal kunne være aktivt ytende samfunnsborgere, i stedet for passive «brukere».

 
Hvordan fungerer Ulobas BPA?
Ulobas BPA er utviklet av funksjonshemmede for funksjonshemmede, og er vår egen måte å organisere praktisk assistanse i hverdagen på. Tanken bak er at det er du som best kjenner dine behov og din hverdag, og dermed også er den som er best egnet til å avgjøre hvordan assistansen bør utføres. Du leder selv assistentene dine, og bestemmer selv hvem du vil ha som assistenter, hvilke kvalifikasjoner disse skal ha, hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre, og hvor, hvordan og til hvilke tider assistansen skal utføres.

 
I stortingsproposisjonen om at BPA skulle bli en rettighet fra 1. januar 2015, anerkjenner våre folkevalgte Ulobas forståelse av arbeidsledelse. Arbeidsledere med BPA skal: «Gjennomføre opplæring i rollen som arbeidsleder, bidra i ​rekruttering og ansettelse av assistenter, gi assistentene opplæring i rolle og oppgaver, sette opp arbeidsplaner, føre timelister, i tillegg til å styre selve innholdet i tjenestene» (lenke til hele lovteksten). 
 
BPA er et «frigjøringsverktøy» for funksjonshemmede som har et assistansebehov og som blir utestengt på grunn av samfunnsskapte barrierer. Ordningen gjør det mulig for oss å delta i samfunnet på lik linje med alle andre; å studere eller å ha en jobb, å ha et politisk verv, å hente ungene i barnehagen eller kjøre dem på fotballtrening, å gjøre innkjøp, lage mat og å ta vår del av husarbeidet, å delta på dugnaden i borettslaget, å gå på byen med gode venner – kort sagt å gjøre det alle andre gjør.

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker

BPA handler ikke bare om å få utført praktiske gjøremål, det handler også om livskvalitet. Det er stor forskjell mellom det å være en passiv mottaker og å være en aktiv deltaker, mellom å være en «bruker» og å være en likeverdig borger. BPA gir deg muligheten til å leve et fritt, aktivt, fleksibelt og likeverdig liv. BPA lar deg være ...deg?

Assistanse når du vil ha det

Ulobas BPA er en løsning som setter deg i sentrum og som gir deg full kontroll over ditt eget liv. Når du søker om BPA avgjør hjemkommunen din hvor mange timer assistanse du kan få i uka. Vi viser deg hvordan du kan legge ting til rette innenfor disse timerammene, slik at du får den assistansen som passer deg best.
 
Med Ulobas BPA kan du også velge å sette timer «på konto» til senere bruk – for eksempel for å dra på klassetur med ungene, feire bryllup, dra på hytta, reise på seminar med jobben eller hva du nå ønsker å bruke assistansen din til. Vi sørger for at du til enhver tid har oversikt over hvor mange assistansetimer du har «på konto», og tar oss av timeregistrering, lønnsutbetaling, skattetrekk, pensjonsinnbetaling og slikt.

Dekning av driftsutgifter

Det koster å drifte en assistanseordning utover det assistenten skal ha i lønn, og det er jo ikke rimelig at du som assistentens personalleder skal dekke disse utgiftene av egen lomme. Derfor har du et eget driftsbudsjett som skal sikre fleksibilitet i ordningen din.
 
Vil du ha med deg en assistent på kino må assistenten også ha en kinobillett, skal du ut og reise med assistanse må assistenten også ha flybillett, hotellrom og mat. Det koster penger å annonsere etter nye assistenter, det er ikke gratis å innkalle vikarer og sende inn timelister. Derfor setter vi av en andel av den summen vi fakturerer hjemkommunen din, slik at du har midler til å dekke slike løpende driftsutgifter. Noe av poenget med assistansen forsvinner jo om du ikke har råd til å bruke den slik du selv ønsker.

Ikke bare rullestolbrukere

Fellesnevneren for alle oss som har BPA er at vi har en eller annen funksjonsnedsettelse, og at vi har valgt BPA som verktøyet for å få en fleksibel og god hverdag. Selv om rullestolbrukere nok er i flertall blant oss er det ikke dermed sagt at dette ikke er et tilbud for andre også. I beste Independent Living-tradisjon er  Uloba det som kalles «cross disability». Det er ønsket om å lede egen assistanse som er sentralt, ikke hvilken type funksjonsnedsettelse du måtte ha.

BPA også for folk som ikke kan lede sin egen assistanse

Personer som ikke selv kan lede sin egen assistanseordning, som barn og ungdom under 18 og personer med kognitive funksjonsnedsettelser, kan også ha BPA. Den eneste forskjellen er at disse trenger en fungerende arbeidsleder som kan ta arbeidslederrollen for seg. En fungerende arbeidsleder er typisk en forelder eller annen nærstående, men vi har også eksempler på at assistenter har rollen som fungerende arbeidsleder.
​​
Skriv ut Tips en venn