En mann viser en utviklingshemmet gutt hvordan han skal bruker en tollekniv.
Foto: Finn Ståle Felberg

Har du rett til BPA?

1. januar 2015 ble borgerstyrt personlig assistanse en individuell rettighet for 14 000 funksjonshemmede med assistansebehov.
  • ​Har du et langvarig assistansebehov?
  • Har du behov for mer enn 25 timer assistanse i uken? 
  • ​​Er du yngre enn 67 år?

Svarer du «ja» på disse spørsmålene kan du kreve at kommunen din tilbyr deg borgerstyrt personlig assistanse (BPA).  Det har et enstemmig storting bestemt.


Funksjonshemmede som er over 67 år, eller som har behov for mindre enn 25 timer assistanse i uken, har samme mulighet som før til å få BPA.  Kommunen din er pålagt​ å vurdere om BPA er rett tjeneste for alle som søker om BPA.​

​​

Trenger du hjelp til å søke ta kontakt med våre rådgivere på telefon  32 20 59 10​​.


Lovteksten

Den individuelle retten til BPA er nedfelt i en paragraf i lov om pasient- og brukerrettigheter som trådte​ i kraft 1. ​januar 2015:

§ 2-1 d Rett til brukerstyrt personlig assistanse

 

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.

 

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

 

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

 

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.​


Lovteksten inngår i Prop. 86 L (2013–2014) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) (ekstern lenke) 

Skriv ut Tips en venn