Tilskuddene må gi valgmuligheter

​​​​Stortingets gjeldende boligpolitikk rettet mot utviklingshemmede er omtalt i forarbeidet til Ansvarsreformen (også kjent som HVPU-reformen). På side 51 i Stortingsmelding 47 (1989-90) står det:

«Mennesker med psykisk utviklingshemming skal sikres en nøktern og god bolig etter de samme normer som offentlig boligpolitikk forøvrig legger opp til […]. Videre skal lokalisering og utforming ikke skille dem fra boliger for andre mennesker.» 

Stortinget har forpliktet Norge til å overholde FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter. I artikkel 19 står det at myndighetene skal sikre «at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted og hvor og med hvem de skal bo, på like linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform.» 

I praksis innebærer dette blant annet at Stortinget, Helsedepartementet og Kommunaldepartementet må sørge for at retningslinjene for Husbankens ordninger er utformet slik at resultatet vil bli at utviklingshemmede kan velge en vanlig bolig framfor en institusjonsplass. I denne sammenhengen er Investeringstilskuddet, Tilskudd til utleieboliger, startlån og etableringstilskudd de mest aktuelle Husbanken-ordningene.

Denne artikkelen sto som undersak til "Ansvarsfraskrivelsen" i Selvsagt nummer 11.

Les "Ansvarsfraskrivelsen".​

Les PDF-utgaven av Selvsagt nummer 11.​

Skriv ut Tips en venn