Sunniva Ørstavik taler fra en scene med rødt bakteppe.
Sunniva Ørstavik holdt avslutningskonferanse for egne ansatte og representanter for alle diskrimineringsgrunnlagene. på Kulturhuset i Oslo.

Ombud på oppløpssiden

I sin siste måned som likestillings- og diskrimineringsombud minner Sunniva Ørstavik om at funksjonshemmede ikke må stå med lua i hånda.

​- BPA skal ikke være myndighetenes almisse til funksjonshemmede, sa likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik på sin egen avslutningskonferanse i Oslo 8. desember.

Siste måned

Konferansen markerte at hun er inne i sin siste måned som ombud.

Flere av dem som var med henne og gjorde opp status for den norske likestillingen, var inne på det samme; Lars Ødegård fra Norges Handikapforbund beskrev en virkelighet der vår selvstendighet må vike for såkalt faglig forsvarlighet.

- Hvorfor skal vi sammenligne vår situasjon nå med det som før ble oss til del, når målet er samfunnsdeltakelse på like vilkår, spurte han.

Har engasjert seg i BPA-kampen

Dokumentarfilmregissør Mari Storstein fortalte om sin egen situasjon, der hun står i fare for å miste BPA-timer som er nødvendige for at hun skal kunne fortsette å arbeide.

- Ansvaret for BPA burde flyttes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sa Mari Storstein.

Som kjent er det Helse- og omsorgsdepartementet som håndterer BPA-politikken i dag, selv om Borgerstyrt personlig assistanse er definert som et verktøy for likestilling. Som ombud har også Sunniva Ørstavik engasjert seg i kampen for funksjonshemmedes rett til BPA, og hun deltok i Mari Storsteins film «Forestillinger om frihet». Den handlet om forskjellsbehandling av funksjonshemmede i ulike kommuner.

Stigespill

Selv om avslutningskonferansen skulle være en fest, var den selvfølgelig ikke en markering av et avsluttet likestillingsarbeid. Sunniva Ørstavik sammenlignet ombudsjobben med å spille stigespill: Plutselig blir man satt tilbake, og mye av likestillingsarbeidet må gjøres flere ganger.

Derfor er det fremdeles mange oppgaver å ta tak i for det nye ombudet, Hanne Bjurstrøm, når hun tiltrer i januar.

Skriv ut Tips en venn