Portrettfoto
Bente Skansgård også kjent som "mor Uloba".
Foto: Nina Djerf

Bentes minnefond

Fondet skal støtte funksjonshemmede med stipender som gir mulighet til frihet, selvbestemmelse og deltagelse i samfunn og arbeidsliv.

For english

follow this link​

​​​Bente Skansgårds Independent Living Fond skal øke kunnskapen om Independent Living-bevegelsen ved å gi økonomisk støtte til utveksling av erfaring og kompetanse funksjonshemmede imellom.

Stiftelsen kan også gi økonomisk støtte til tiltak der funksjonshemmede selv bidrar til økt kunnskap og forståelse i befolkningen om funksjonshemmedes undertrykte situasjon.

Stiftelsen støtter funksjonshemmede med stipend for studier, studiereiser, utviklingsprosjekter, informasjonsarbeid, likepersonsarbeid og annet som har som formål å fremme funksjonshemmedes mulighet til frihet, selvbestemmelse og deltagelse i samfunnsliv og arbeidsliv.

Det er en forutsetning at de tiltak det gis støtte til baseres på prinsippet om at funksjonshemmede selv er ekspertene på egen situasjon, både som individer og som gruppe, og derfor best kan gi råd og veiledning til andre funksjonshemmede. ​

Se vår lille film om Bente og la deg inspirere av hennes tanker om Independent Living.​

Søknadsprosessen

Søknaden må minst inneholde:

  • Kort presentasjon av søker.
  • Tittel som beskriver aktiviteten det søkes om.
  • Bakgrunn og formålet med aktiviteten.
  • Beskrivelse av aktiviteten samt når og hvor den er tenkt gjennomført.
  • Beskrivelse av antatt betydning av aktiviteten.
  • Totalt budsjett for aktiviteten.
  • Konkret søknadssum og tidsestimat på aktiviteten må fremkomme av budsjettet.
  • Hvis det også søkes økonomisk støtte fra andre kilder, må det opplyses om dette. (Det gis ikke midler til ordinær drift.)
  • Kontaktopplysninger, herunder epost, telefon og adresse samt bankkontonummer (utenfor Norge også IBAN-nummer).

Både søknad og sluttrapport må skrives på ett av følgende språk: engelsk, norsk, svensk eller dansk.

Emnefeltet skal merkes med «Søknad» og «årstall» (Eks: «Søknad 2017»)

Alle søkere vil motta en bekreftelse (epost) på at søknaden er mottatt.

Send søknad med eventuelle vedlegg på e-post innen 9. februar (lenke)​

Søknaden må være mottatt av stiftelsens styre innen fristen. For sent innkomne søknader vil ikke bli behandlet.​

Rapportering:

Alle som mottar midler fra stiftelsen forplikter seg til seg til å utarbeide en sluttrapport på gjennomført aktivitet. Rapporten skal sendes stiftelsen senest to måneder etter gjennomført aktivitet. Strekker aktiviteten seg utover ett år, skal det sendes inn halvårsrapporter i tillegg til sluttrapporten.

Søkere som innvilges midler, vil bli tilskrevet (epost) om dette.Søkere som blir avvist blir ikke tilskrevet.

Innvilgede søknader vil bli publisert på stiftelsens nettside 9. mai.

Har du spørsmål send oss en  e-post (lenke).​

Vedtektene for stiftelsen finner du i vedlegget under:

Vedtekter for Stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living Fond NO.docxVedtekter for Stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living Fond

Fondet er opprettet av Uloba - Independent Living Norge.

Andre fond du kan søke: Rolf Bergfors Minnefond (ekstern lenke)​​​

Skriv ut Tips en venn